Nieuwjaarsgebed

Op Nieuwjaarsmorgen hebben we in de kerk van Nieuwland elkaar kunnen begroeten en goede wensen kunnen uitwisselen onder genot van koffie, thee en wat lekkers (kerenbons en soesjes. hmmm).

Vervolgens hebben de aanwezigen voor in het kerkgebouw een korte viering gehouden, waarin het gebed een grote plaats kreeg. Gebed voor de hele wereld, voor onze dorpen en kerkelijke gemeenten. Hiervan is geen geluidsopname gemaakt.  Hieronder staat te lezen wat de viering inhield.

Jan Zwemer, preses van de kerkenraad in Nieuw- en Sint Joosland, had de leiding. Tim Bouwsma voorzag de samenzang van verzorgd begeleidend orgelspel

Zingen: Lied 513: 1 en 2 (God heeft het eerste woord)

Groet en gezamenlijk begin

,,Het is goed om elkaar op dit moment, aan het begin van het nieuwe jaar, hier te zien, te ontmoeten en elkaar al het goede voor 2018 toe te wensen. Laten we dat ook doen met een morgengebed, een kort moment van gebed, zang en van bemoediging vanuit de Bijbel.”

Zingen: Lied 513: 3 en 4

Lezing: Kolossenzen 3: 12-17

12 Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld
13 Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.
14 En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.
15 Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.
16 Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen onderricht en  vermaan elkaar in alle wijsheid zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft
17 Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door Hem.

Zingen: Lied 657: 1 en 2

Gebed

,,In de stilte van dit moment komen we even bij U. Na het vuurwerk rond de jaarwisseling is het nu stil en worden we ook stil. In onze stilte is de kans groter dat we Uw stem horen dan wanneer alles om ons heen (en in ons) zich vult met geluid en afleiding. Het is goed dat we deze momenten zo hebben en dat we elkaar hier ook kunnen ontmoeten, ook in de zin van een niet-moeten.

We verlangen naar een open hart, ook voor elkaar en we weten dat uw licht, ook uit Uw woord ons daarbij de weg wijst. In Uw licht mogen we ons verblijden, Uw licht wat verscheen in onze duisternis: U, Here Jezus, kwam in onze wereld, in mijn wereld. In uw licht versmelten onze zorgen en komt er vrede. Vrede met als gevolg een samenleving waarin gerechtigheid heerst, reinheid, beminnelijkheid en deugd. Een wereld die deugt, een wereld waartoe we de liefde aan mogen trekken.

Heer we bidden om vrede tussen mensen. Dat de vredestichter het meer voor het zeggen krijgen dan de ruziezoekers, de verdelers, degene die verdeeldheid zaaien. Dat we daar zelf ook aan zullen bijdragen, in onze straat, in onze dorpen. Ook verder weg, buiten de grenzen van ons dorp, onze stad, van onze provincie, van ons land. Wilt u er ons voor bewaren dat we mensen uitsluiten, maar juist erbij halen, omdat U zo naar mensen kijkt, een welkom heten aan mensen die zich anders voelen. Anders omdat zij beschadigd en gedeukt zijn in hun jeugd, anders omdat hun geheugen lijkt te verdampen in een mist van vergeten, anders omdat ze een ander godsbeeld hebben, anders omdat …….. ach er zijn zoveel redenen. En juist het gegeven dat U die andere mens op onze weg plaatst zou weleens U stem aan ons kunnen zijn dat U omziet naar mensen, juist het andere, juist die ander.

We bidden U voor de kerken, de geloofsgemeenschappen in al haar kleuren en klanken. Verbonden door U geeft ons een houvast en biedt ons zicht op datgene waarin we met elkaar overeenkomen. Dat we ook hier in Ritthem en Nieuwland kweekplaatsen van Uw aanwezigheid mogen zijn, gewoon door er te zijn en als het zo uitkomt een beetje licht laten schijnen.

We bidden U voor onze gemeentes. We mogen ons verheugen in de band die we als gemeente van Ritthem en Nieuwland met elkaar ervaren. In U mogen we ons fundament vinden en daarvanuit mogen we bouwen, verder naar elkaar, ook naar de anderen, andere gemeentes, andere dorpen en wijken. We danken U dat er zoveel broeders en zusters zijn die zich in willen en kunnen inzetten voor ons kerk-zijn in onze dorpen. Er wordt zoveel gedaan, in het bezoekwerk, in het diaconaat, in het regel-werk, in het beheer van de kerken, in het kosterschap, de zorg voor de koffie, dat iedere zondag de kerk weer open is, warm is en dat alles klaar staat.

We danken en bidden voor het jeugdwerk in onze gemeenten. Dat de kinderen zich thuis en veilig voelen, ook in de kerk. We bidden voor de tieners en de twintigers in onze dorpen. Geef dat we mogelijkheden vinden om elkaar echt te zien en iets te blijven betekenen voor elkaar.

We bidden voor onze dertigers en veertigers. De druk kan groot zijn, veel werk, veel dingen om te doen en waar is dan een beetje rust te vinden.

We bidden voor de vijftigers en zestigers, ook in onze dorpen. Geef ze oog en hart, juist ook voor de jongeren die willen bouwen, niet alleen aan een ander huis, een andere baan, maar ook aan een vernieuwing in de kerk.

We bidden voor onze zeventigers, onze tachtigers, onze ouderen. Dat zij hun wijsheid mogen laten zien en de anderen voorgaan in wat we lazen in Kolossenzen 3: in innerlijke ontferming, goedheid en geduld.

Vader in de hemel, zo vormen we met elkaar een mooi pallet aan kleuren en krachten. Vanuit de verbinding die U legt mogen we steeds meer een eenheid zijn, zonder u zijn we los zand en met u mogen we een rots zijn waarop ook onze dorpen gebouwd worden.

We bidden U voor de mensen die ziek zijn, die de krachten af voelen nemen. Of misschien wel zich mentaal ingedeukt voelen: psychisch ziek, uitzichtloosheid ervaren en voelen dat er voor hen geen licht aan het eind van een tunnel is. Geef mensen om hen heen die hoop laten zien, die een houvast kunnen zijn en dat ondanks de duisternis die soms zo tastbaar aanwezig kan zijn in het mentale binnenste.

Zo bidden we U voor het nieuwe jaar, voor onze dorpen, voor onze gemeentes. Voor ieder die meewerken aan de zondagse diensten, de kosters, de klokkenluiders, de beamer-bedieners, de lectoren, de jeugdwerkers, de leiding van de kindernevendienst, de kerkenraad, voor de predikanten en natuurlijk voor Pascal Handschin en zijn vrouw Thirza. Zegen hen in hun studie en wilt U geven dat de studie van Pascal zeer binnenkort tot een goed afronding mag komen. Dat dit ook de deur mag openen tot de verbinding van Thirza en Pascal aan onze gemeentes. U bracht ons op een wonderlijke manier bij elkaar, dit geeft ons vertrouwen voor de toekomst. Ook daarin leggen we onze toekomst in Uw handen.

Een toekomst die in het geloof zo oneindig veel verder reikt dan vandaag, zelfs dan het jaar 2018 wat voor ons ligt. In Uw licht zien we het licht van deze toekomst, van vergezichten waarover we ook zingen (lied 657): door vleugels van hoop, gedragen door U, kunnen we zingen van vergezichten en ademen we van Uw Geest, op weg naar het komend bruiloftsfeest.

We besluiten onze gebeden met het gezamenlijk bidden van het gebed wat U ons leerde: Onze Vader …….

AMEN”

Zingen: Lied 657: 3 en 4

Afsluiting, groet en zegenbede

,,De Heer is voor je om je de juiste weg te wijzen
De Heer is achter je om te bewaren voor de listen van de boze.
De Heer is naast je om je in de armen te sluiten en je te beschermen tegen het gevaar.
De Heer is onder je om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen.
De Heer is in je om je te troosten wanneer je verdriet hebt.
De Heer is om je als een beschermende muur wanneer anderen over je heen vallen.
De Heer is boven je om je te zegenen.

Zo zegent de almachtige God u, jou, vandaag, morgen, in 2018 en in de eeuwigheid.

Amen”

Zingen: Psalm 32: 3

Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven,
Gij zult aan mij al uw beloften staven.
Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij,
omringt met liedren van bevrijding mij !
Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken,
Gij zult mijn leven vol van vreugde maken.
Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan,
Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim baan.”

Na de viering is er nog uitgebreid nagepraat.

Reacties plaatsen is niet mogelijk.