Psalm 107 staat centraal in getuigenisdienst

Na afloop van de druk bezochte dienst bleven velen napraten bij de koffie

De dienst van zondag 4 februari in de kerk van Nieuw- en Sint Joosland was een getuigenisdienst. Centraal stond Psalm 107, waar het gaat over hoogten en diepten in het menselijk bestaan. De psalm kwam terug in het indrukwekkende getuigenis van Cassie Rammeloo. Hij kwam zijn drankverslaving te boven via christelijke instelling De Hoop. Zijn geloof in God speelde daarin een doorslaggevende rol. Namens deze organisatie sprak Wietke Nijsse, beleidsmedewerker, over het project Sta op Zorg   waaraan de diaconieën van Ritthem en Nieuwland bijdragen, via hun gezamenlijke project. Klik hier om de dienst te beluisteren.

Christiaan van Mourik spreekt ter inleiding van het Gebed om de Heilige Geest. Tweede van links zit Wietske Nijsse, die sprak over Sta op Zorg. Rechts van haar met blauwe trui Cassie Rammeloo die getuigde over zijn geloof. Hij is opgenomen geweest bij de christelijke instelling De Hoop en kickte af van zijn drankverslaving.

Orde van dienst  zondag 4 februari 10:00  Nieuwland

 

Welkom en mededelingen

Aansteken paaskaars

 

Intochtslied                  psalm: 121 : 1  orgel

Ik sla mijn ogen op en zie

de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan?

Mijn hulp is van mijn Here, die

dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.

 

Votum en groet

 

Zingen:                         psalm 121: 2, 3

2Uw wankle voeten zet Hij vast,

als gij geen uitkomst ziet; uw wachter sluimert niet!

Zijn oog wordt door geen slaap verrast,

Hij wil, als steeds voor dezen, Israëls wachter wezen.

 

3De Heer brengt al uw heil tot stand,

des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht.

Uw schaduw aan uw rechterhand:

de zon zal u niet schaden, de maan doet niets ten kwade.

 

Kyriëgebed    Lucas

 

Glorialied  ‘Ik zal er zijn’ Sela  combo

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

 

Een boog in de wolken als teken van trouw,

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,

ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

 

O Naam aller namen, aan U alle eer.

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

 

Gebed om de Heilige Geest   Christiaan

 

Uitleg : ‘sta op zorg’    Wietske Nijsse

 

Bijbellezing  psalm 107 :1-16  Stephanie

‘Loof de Heer, want hij is goed : eeuwig duurt zijn trouw.’ Zo spreken zij die door de Heer zijn verlost: die hij verloste uit de greep van de angst, bijeenbracht uit alle landen: uit het oosten en het westen, uit het noorden en het zuiden. Soms doolden zij door de woestijn: maar een weg in de wildernis, een stad, een woonplaats vonden ze niet. Ze kregen honger en dorst: en kwijnden van uitputting weg. Ze riepen in hun angst tot de Heer: hij heeft hen bevrijd uit vele gevaren, hij wees hun de rechte weg: de weg naar een stad, een woonplaats. Laten zij de Heer loven om zijn trouw: om zijn wonderen aan mensen verricht, wie dorst had, gaf hij te drinken: wie honger had, volop te eten. Soms woonden zij in donkere krochten als slaven met ijzeren boeien,  want ze hadden zich tegen Gods woorden verzet, de raad van de Allerhoogste verworpen, hij liet hen buigen onder een zware last, ze vielen, en er was niemand die hielp. Ze schreeuwden in hun angst tot de HEER – hij heeft hen gered uit vele gevaren, haalde hen weg uit donkere holen en brak hun boeien aan stukken.  Laten zij de HEER loven om zijn trouw, om zijn wonderen aan mensen verricht, bronzen deuren heeft hij verbrijzeld, ijzeren grendels verbroken.

 

 

Lied: Psalm 107: 1, 2,4, 5 ,6, en 7  orgel

  1. Gods goedheid houdt ons staande        zolang de wereld staat!

Houdt dan de lofzang gaande voor God die leven laat.

Al wie, door Hem bevrijd     uit ongastvrije streken,

naar huis werd heengeleid,  zal van zijn liefde spreken.

  1. Al wie verbijsterd zwierven ver buiten heg en steg

en haast van honger stierven, neervallend langs de weg,

geen thuis, geen toevluchtsoord was hun nabijgekomen,

had Hij hen niet gehoord     en bij de hand genomen.

  1. Laat ons nu voor den Here zijn goedertierenheid

toezingen en vereren de God die ons bevrijdt.

Want wie zijn hulp verlangt, Hem aanroept in gebeden,

verlost Hij uit de angst en leidt Hij tot den vrede.

  1. Zij die in boeien lagen van duisternis en dood,

omdat zij niet ontzagen wat hun de Heer gebood,

hun hart, in zijn gericht        geslagen en gebogen,

werd hoog weer opgericht door zijn groot mededogen.

  1. Ja, toen zij tot Hem riepen om steun en onderstand,

hief Hij hen uit de diepe      onmacht met sterke hand.

Het ijzer van de ban,   waaronder zij bezweken,

alleen Gods engel kan het eigenhandig breken.

 

  1. Laat ons nu voor den Here zijn goedertierenheid

toezingen en vereren de God die ons bevrijdt.

Want wie zijn hulp verlangt, Hem aanroept in gebeden,

verlost Hij uit de angst en leidt Hij tot den vrede.

 

Getuigenis : Cassie  Rammeloo

 

Toon mijn U liefde Opwekking 705   Combo

Aan de maaltijd wordt het stil,

als de meester knielen wil,

en vol liefde als een knecht,

elk apart de voeten wast en zegt:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,

dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,

Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,

dit is wat de wereld ziet van Mij

Als je Mij gaat volgen

 

-Refrein-

Toon mijn liefde, aan de ander

dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.

Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,

dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.

 

In de wereld wordt het stil, als wij doen wat Jezus wil

en gaan dienen als een knecht, zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen, dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,

Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,

dit is wat de wereld ziet van Mij Als je Mij gaat volgen

 

Dankgebed en voorbeden en het Onze Vader Christiaan

 

collecte

 

Slotlied “wat een wonder dat ik meewerken mag”  opwekk. 732  Combo

Wat een wonder dat ik meewerken mag in uw koninkrijk,

dat ik meewerken mag en ik U van dienst kan zijn.

Met eigen handen zal ik werken aan uw recht.

Ik dank U Heer en doe graag wat U mij zegt.

 

Wij mogen bidden voor wie ziek is, koken voor wie honger heeft,

steunen wie de kracht mist, troosten wie gevangen leeft.

Jezus deed het ons voor: de Vader geeft, wij geven door.

Wij mogen zorgen voor wie arm is, kleden wie geen kleren heeft,

helpen wie gevlucht is, delen met wie niets meer heeft.

Jezus deed het ons voor: de Vader geeft, wij geven door.

 

Zegen  Saint Patrick  Samanthia

 

Koffie drinken

Reacties plaatsen is niet mogelijk.