Predikantenoverzicht Nieuwland

Predikantenlijst Nieuwland

J. Migrodius

1)Johannes Migrodius werd 28 juli 1652 beroepen en op 25 augustus bevestigd als eerste predikant van Nieuwland. Zijn achternaam is gelatiniseerd, zoals toen vaak gebeurde. De Nederlandse naam was van Moggrode. Johannes was een kleinzoon van Jan van Moggrode, de grote kerkhervormer van Zeeland. Opa was pastoor in Veere, maar werd tijdens de Reformatie predikant. 

2)Isaäc Bisschop was predikant van 8 juli 1657 tot 30 augustus 1671, toen hij naar Veere vertrok, waar hij in 1695 overleed. Tijdens zijn ambtsperiode was op 16 september 1663 de openbare belijdenis des geloofs van Elizabeth van Dalen-Crotal, geboren in Oost-Indië, ‘zijnde een zwarte vrouw van omtrent 30 jaren’. Dat was een voor die tijd opzienbarende gebeurtenis.

3)Justinus Daneelsen werd 20 december 1671 als dominee bevestigd. Hij bleef in Nieuwland tot aan zijn dood op 15 augustus 1693.

4)Matheus den Besten, een geboren Middelburger werd van Schoondijke broepen op 19 december 1693 en bevestigd op 21 maart 1694. Hij bleef hier tot aan zijn dood op 10 oktober 1701.

5)Johannis Lonis, die de kerk diende van 11 juni 1702 tot aan zijn dood op 18 januari 1716, lag voortdurend overhoop met zijn kerkenraad. Zijn zuster, die zijn huishouding verzorgde, stond onder censuur. Toen haar in oktober 1708 de toegang tot het Heilig Avondmaal werd ontzegd, weigerde Lonis de kerkenraad inzage in het akteboek. Hij huwde in februari 1708 met bemiddelde Maria de Vos, een weduwe die voorkinderen had. Dat viel ook niet in goede aarde bij de kerkenraad. Deze klaagde vaak bij de classis over het gedrag van de dominee. Uiteindelijk viel op 12 december 1715 het besluit hem te schorsen. Mocht hij tot inkeer komen, dan zou hij naar een andere gemeente mogen, zo was het voorbehoud daarbij. Op de dag dat de bevoegde kerkelijke autoriteiten de schorsing zouden bevestigen stierf Lonis. Hij werd, de moeilijkheden ten spijt, begraven in de kerk.

6)Florentius van Essen werd van Hoek naar Nieuwland beroepen op 10 november 1716 en bevestigd op 21 maart 1717. Hij bleef in Nieuwland tot aan zijn dood op 16 mei 1737. Hij was een bemiddeld man. Van Essen was ook gepromoveerd als doktor in de medicijnen. Hij was geboren in Middelburg.

7)Jacobus Gijsbertus Wichmans was hier dominee van 11 mei 1738 tot 21 maart 1751 toen hij naar Steenbergen vertrok. Deze dominee was zeer stipt in het bijhouden van de kerkelijke ledenadministratie. Hij werd geroemd om zijn inzichten en bereidde diverse personen uit de omtrek voor op de universiteit.

8)Petrus de Rijke werd op 16 maart 1755 in Nieuwland bevestigd. Hij overleed op 24 augustus 1756 in het huis van zijn vader in Middelburg.

9)Johan Jacob van Drunen werd 20 augustus 1758 als predikant bevestigd. Hij nam afscheid op 30 december 1764, toen hij vertrok naar Haamstede. Later diende hij gemeenten in Goes en ’s Hertogenbosch. In Den Bosch werd hij benoemd tot professor in de oosterse talen aan het gymnasium aldaar. Ook was hij lid van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.

10)Lambertus Kruiswijk kwam 24 maart 1765 van Zuilichem en Nieuwaal naar Nieuwland. Hij werd 9 november 1789 emeritus verklaard en nam 3 januari 1790 afscheid, na de gemeente bijna een kwart eeuw te hebben gediend. De gemeente telde in 1785 153 belijdende leden.

11)Abraham Offers kwam 12 september 1790 van Zegveld naar hier. Hij vertrok 31 maart 1805 naar Ritthem. Tijdens zijn bediening werd de kerk uitgebreid. Hij preekte op 20 november 1791 bij de ingebruikname van de vergrote kerk uit Jesaja 54, de verzen 2 en 3. Daar staat (Statenvertaling): ,,Maak de plaats uwer tenten wijd, en dat men de gordijnen uwer woning uitbreide, verhinder het niet; maak uw koorden lang, en steek uw pinnen vast in. Want gij zult uitbreken ter rechter- en ter linkerhand; en uw zaad zal de heidenen erven, en zij zullen de verwoeste steden bewonen.’’

12)Johan Adolf Frederik Monhemius kwam 12 oktober 1806 van Zoelen naar ons dorp. Hij vertrok 19 oktober 1809 naar Maasbommel en Alphen.

13)Gerardus Ernestus de Cock kwam van Spijk en werd 26 oktober 1810 in Nieuwland bevestigd. Hij vertrok 21 maart 1819 naar Gellicum. Tijdens zijn bediening begon de jaarlijkse herdenking van Slag bij Waterloo die 18 juni 1815 het einde betekende voor Napoleon.

14)Lambertus Jutting, beroepen van Jisp, werd 10 december 1819 in Nieuwland bevestigd. Deze predikant bleef aan de gemeente verbonden tot aan zijn emeritering op 13 oktober 1841 en overleed 27 december van datzelfde jaar op 63-jarige leeftijd.

15)Petrus van den Hoofdakker Houtzager deed intrede op 16 mei 1842 en vertrok 20 april 1856 naar Terneuzen.

16)Hendrik Jan Dirk Hellendoorn was hulpprediker in Bussum en werd 10 juli 1856 in Nieuwland bevestigd als predikant in volle rechten. Hij vertrok 9 maart 1862 naar Raalte.

Arnold Izaäk Kan

17)Arnold Izaäk Kan werd april 1862 bevestigd dot predikant van Nieuwland. Hij bleef hier tot 30 januari 1870, toen hij vertrok naar Heerjansdam en Kijfhoek. Dominee Kan had veel gevoel voor historie. Hij liet bij de Middelburgse firma J. C. en W. Altorffer de lijst drukken van de predikanten die vanaf 1652 Nieuwland hebben gediend. Deze is nog altijd te zien in de consistorie. De predikant beschreef later in de kerkbode van Velp, waar hij vanaf 1875 stond, veel over zijn belevenissen in Nieuw- en Sint Joosland.

18)Henricus Stephanus Johannes van Rijsoort kwam 9 juni 1871 van Rijnsburg naar Nieuwland. Hij liet hier weinig sporen na, want hij preekte reeds 20 oktober 1872 afscheid wegens vertrek naar Kockengen.

19)Willem Engelbert Michaël Engelberts werd 19 februari 1878 bevestigd in Nieuwland. Hij preekte 22 januari 1882 afscheid wegens vertrek naar IJzendoorn.

20)Johan Willem Frederik Gobius du Sart verbond zich 12 juni 1885 aan Nieuwland. Hij promoveerde 6 december van dat jaar op het proefschrift De geschiedenis der liturgische geschriften der Nederduitsche hervormde kerk opnieuw onderzocht. Hij kreeg tijdens zijn bediening in ons dorp zeer veel beroepen. Die kwamen onder meer uit Streefkerk, Oud Vossemeer, Gouderak, Bergschenhoek, Benschop, Du Sart vertrok 16 december 1894 naar Woudrichem. Begin 1896 bracht Nieuwland een beroep uit op zijn achternaamgenoot J. C. G. Gobius du Sart in Eemnes-Buiten, maar deze bedankte.

21)Hendrik Kwint diende de gemeente van 1897 tot 3 maart 1901, waarna hij vertrok naar Gorinchem.

Leidsch Dagblad 16-12-1927

22)Gerrit Hendrik Löcher was van 1901 tot 28 december 1913 predikant in Nieuwland. Hij vertrok naar de gemeente van Duisburg-Meiderich. Hij overleed daar in 1927 op 54-jarige leeftijd. In 1873 bracht Nieuwland vergeefs een beroep uit op achternaamgenoot dominee F. J. Löcher, die toen in Zevenhoven stond. In 1896 werd beroepen dominee J. C. S. Löcher, die toen was verbonden aan Birdaard, maar ook deze predikant wilde zijn toenmalige standplaats niet  verruilen voor Nieuwland.

23)Tjalling Tak kwam 14 juni 1914 van Zijderveld naar Nieuwland. Hij vertrok 9 mei 1920 naar Fijnaart.

24)B. J. van Garderen diende de gemeente van 11 december 1921 tot 18 september 1929, toen hij naar Maassluis vertrok.

25)Adriaan Burger verbond zich 19 januari 1930 aan Nieuwland. Hij bleef hier tot aan zijn emeritaat op 4 november 1939. Deze in 1871 geboren predikant vierde 21 februari 1937 zijn veertigjarig ambtsjubileum.

26)G. J. Gijmink was hulpprediker in Beekbergen. Hij diende Nieuwland van 31 maart 1940 tot 10 april 1944, toen hij vertrok naar Almelo. Hij stond vervolgens van 15 september 1946 tot aan zijn emeritaat in 1978 in de Rotterdamse Sint Laurenskerk. Gijmink verwierf bekendheid als mede-oprichter van de Nederlands-Zuidafrikaanse Werkgemeenschap (NZAW). Deze stond bekend als pro-apartheids-organisatie. Gijmink probeerde zich echter verre van de politiek te houden. Hij zou hebben willen voorkomen dat tegen blank Zuid-Afrika een zelfde soort hetze zou ontstaan als in Duitsland tegen de Joden. In Nieuwland gaf hij enkele jaren een eigen kerkbode uit. Bovendien publiceerde hij enkele malen een herderlijk schrijven. Daarin riep hij het kerkvolk op tot een christelijke levenswandel. Gijmink deed veel aan gemeente-opbouw.

27)George van Waardenburg kwam van Enschede. Hij was in Nieuwland predikant van 14 mei 1944 tot 1948.

28)H. J Pijnacker Hordijk preekte 22 augustus 1948 intrede en bleef aan Nieuwland verbonden tot aan zijn emeritaat op 1 oktober 1955.

29)A. van Haarlem verbond zich 18 december 1955 aan Nieuwland. Deze geliefde predikant promoveerde woensdag 19 april 1961 aan de faculteit der godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Leiden op het proefschrift Incarnatie en verlossing bij Athanasius. Van Haarlem was bij zijn studie begeleid door de zeer gerenommeerde professor dr. J. N. Bakhuizen van den Brink, die ook als promotor optrad. In zijn proefschrift ging Van Haarlem diep in op de relatie tussen de oosterse orthodoxe kerken en de kerken van het westen. Hij achtte het onjuist de ene kerkengroep boven de andere te stellen, maar zag oost en west als elkaar aanvullende grootheden. Hij vertrok 24 januari 1965 naar Waddinxveen.

ds. Siderius

30)P. Siderius deed 19 september 1965 intrede. Hij nam 16 augustus 1970 afscheid en werd toen legerpredikant. Deze predikant was de eerste voorzitter van de wijkvereniging, die tegenwoordig voortleeft als dorpsvereniging. Onder zijn bediening werd de (burgerlijke) gemeente Nieuw- en Sint Joosland per 1 januari 1966 toegevoegd aan Middelburg. Bij het afscheid van dominee Siderius waren dan ook niet alleen de Middelburgse wethouders W. P. J. Baars en J. A. van Bennekom aanwezig, maar ook de laatste burgemeester van Nieuwland: jhr. Mr. F. S. K. de Graaf van Randwijk

31)C. J. Kraai verbond zich 10 januari 1971 aan Nieuwland. Hij nam 26 november 1978 afscheid wegens vertrek naar Drunen c.a. Kraai was maatschappelijk zeer betrokken. Hij haalde de krant als een van de mannen achter een protestactie die bedoeld was om de gemeente te bewegen de zeer vervallen molen te restaureren. Evenals zijn voorganger Siderius hanteerde dominee Kraai de voorzittershamer bij de wijkvereniging.

32)H. E. Vermeulen kwam op 2 maart 1980 van Echteld naar Nieuwland en Ritthem. Hij bleef tot aan zijn emeritering op 1 oktober 1987.

33)H. van Oostende werd 18 september 1988 bevestigd als predikant van Nieuwland en Ritthem. Hij vertrok 18 september 1993 naar Maurik.

34)Peter Barmentlo deed intrede op 13 februari 1994 en vertrok 23 augustus 1998 naar Alblasserdam.

35)Harold Oechies deed intrede op 13 februari 2000 en was hier predikant tot juli 2006 toen hij vertrok naar Uithoorn.

36)Elly Bouman deed 7 september 2008 intrede en was hier predikant tot september 2016 toen zij vertrok naar de Protestantse gemeente van Roeselare (West-Vlaanderen, België).

37) Pascal Handschin deed zondag 3 juni 2018 intrede, na te zijn bevestigd door dominee Jan Nauta uit Middelburg. .Hij is geboren in het Franse deel van Zwitserland,  volgde de predikantenafleiding in Bern en studeerde ook in Leiden. Pascal heeft een dienstverband van 50% in de gemeenten Nieuw- en Sint Joosland. Daarnaast is hij als havenpastor voor een dienstverband van 40% voor The Mission to Seafarers in Vlissingen-Oost.