Pinksterzondag

Pinksteren 2024 Protestantse Gemeente Nieuwland- en Sint Joosland/Ritthem
Dienst van Schrift en Tafel. Zondag 19 mei, 10 uur. Dorpskerk, Ritthem

Liturgie:
Voorbereiden

Intocht
Woord van welkom en mededelingen
Aansteken Paaskaars
Zingen Aanvangslied: “Kom laat ons deze dag” (NLB 672,coupletten 1, 5, en 6)
Stil Gebed
Votum en Groet

Dienst van Aanbidding
Zingen “Abba, Vader, U alleen” (NLB 886)
Gebed van de zondag
Zingen Glorialied Psalm 104: “Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht” (NLB 104, coupletten 1 en 10)

Dienst van het Woord
Gebed om de Geest bij het openen der schriften
Moment voor de kinderen
Kinderen naar de nevendienst
Lezing I: Genesis 11, 1 t/m 9 (Lector)
Orgel
Lezing II: Handelingen 2, 1 t/m 4
Zingen: “Wij leven van de wind” (NLB 687, alle coupletten)
Lezing III: Johannes 14, 23 t/m 31a
Preek
Orgel

Maaltijd van de Heer
Zingen Geloofsbelijdenis “Wij geloven één voor één” (NLB 344, alle coupletten)
Onder het naspel worden de gaven verzameld
Gebed over de Gaven
Zingen: “Zoals ik ben, kom ik nabij” (NLB 377, coupletten 1, 2, 4, 5 en 7)
Gebeden
Nodiging
De kinderen komen terug in de kerk         
Tafelgebed
Zingen “Heilig zijt gij” (Melodie Psalm 118)
Voortzetting Tafelgebed/Inzettingswoorden/Epiklese
Onze Vader
Vredegroet
Zingen “Christus, heilig Godslam” (Gezang 37 NH Bundel)
Gemeenschap van brood en wijn
Dankgebed

Afsluiting
Zingen Slotlied: “Geest van hierboven” (NLB 675, alle coupletten)
Zending en Zegen
Orgel