Pinksteren

De dienst op pinksterzondag 23 mei 2021 van de Protestantse Gemeenten Nieuw- en Sint Joosland en Ritthem begint om 10 uur in de kerk van Nieuwland. Onze eigen predikant dominee Pascal Handschin leidt deze dienst van Schrift en Tafel. Tim Bouwsma bespeelt het orgel. De liturgie is als volgt:

Intocht
Woord van welkom en mededelingen
Aansteken Paaskaars
Stil Gebed
Zingen Aanvangslied: “Kom laat ons deze dag” (NLB 672, coupletten 1,2,4 en 7)
Votum en Groet

Dienst van Aanbidding
Psalmodie: Psalm 104

  • Antifoon: “Hallelujah! Adem van God vult heel de aarde” (NLB 668)
  • Lezing: Psalm 104, 1-9
  • Antifoon: “Hallelujah! Adem van God vult heel de aarde” (NLB 668)
  • Lezing: Psalm 104, 24-30
  • Antifoon: “Hallelujah! Adem van God vult heel de aarde” (NLB 668)
  • Lezing: Psalm 104, 31-35
  • Gloria Patri: “Ere zij de Vader en de Zoon” (NLB 195)
    Gebed van de zondag
  • Zingen Glorialied: “Zing van de Vader die in den beginne” (NLB 304, alle coupletten)

Dienst van het Woord
Gebed om de Geest bij het openen der schriften
Moment voor de kinderen (onder voorbehoud)
Kinderen naar de nevendienst (onder voorbehoud)
Lezing I: Genesis 11, 1-11 (Lector)
Orgel
Lezing II: Handelingen 2, 1-12 (Lector)
Orgel
Lezing III: Johannes 14, 8-17
Preek
Orgel

Maaltijd van de Heer
Zingen: “Voordat ik kan ontvangen Brood en Wijn” (NLB 400, alle coupletten)
Geloofsbelijdenis (Nicea)
Inzameling van de gaven/Gebed over de Gaven
Gebeden
Nodiging (Ouderling van Dienst)
Tafelgebed
Zingen “Heilig zijt gij” (Melodie Psalm 118)
Voortzetting Tafelgebed/Inzettingswoorden/Epiklese
Onze Vader
Vredegroet
Zingen “Christus, heilig Godslam” (Gezang 37 NH Bundel)
Gemeenschap van brood en wijn
Dankgebed
Afsluiting
Zingen Slotlied: “Geest van hierboven: (NLB 675)

Zending en Zegen
Orgel