Paasvieringen

Pasen – een feest voor de hele gemeente.

Lieve gemeente

Twee jaar geleden heeft u onderstaande tekst ook al kunnen lezen in het kerkblad. Samen met de kerkenraad heb ik besloten om de paasvieringen anders vorm te gaan geven dan in de voorgaande jaren. Helaas gooide Corona roet in het eten. Inmiddels leven wij ook in onze gemeente met een vrij groot vertrouwen dat wij de gezamenlijke vieringen weer zo kunnen doen zoals wij dat grotendeels waren gewend. Daarom is besloten om het concept van twee jaar geleden weer uit de lade te halen en dit jaar samen door te voeren. Ik heb er ontzettend veel zin in, en ik hoop u ook.

Voor christenen is Pasen het belangrijkste feest van het jaar. Gods trouw en liefde zijn sterker dan de dood. Het graf is leeg, Christus is opgestaan, er is een weg in een nieuwe toekomst.

Pasen is echter niet alleen feest. Voorafgaand aan het bericht van de engelen aan de vrouwen dat Jezus niet dood is maar leeft zijn er verschrikkelijke dingen gebeurd. Jezus werd verraden, gemarteld en gedood. De kwade krachten in de wereld lijken te hebben overwonnen. Maar er zijn in de dagen van Pasen ook verhalen van vriendschap en menselijkheid, het beroemdste voorbeeld hiervan is de maaltijd die Jezus samen met zijn vrienden aanricht. De maaltijd die nog steeds telkens herhaald wordt als Christenen samen brood en wijn delen.

In de Bijbel kunnen wij een beschrijving vinden van het leven van de eerste gemeenschappen van Christenen: “Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.” (Handelingen 2, 42). Tijdens de aanstaande stille week zullen wij proberen om precies dat ideaal uit te beelden en samen gemeente te zijn in het vieren, bidden, luisteren en het breken van het brood.

Die vieringen vinden er
als volgt plaats:

Palmpasen in Trujillo, Spanje. ©
  • Zondag 10 april, Eredienst voor Palmpasen. Dominee Peter van Bruggen uit Westkapelle zal voorgaan in deze dienst die de aftrap is voor de Stille Week. Jezus rijdt Jeruzalem binnen en treedt zo definitief in het centrum van de belangstelling. Nog is het volk enthousiast en prijst hem als de redder waarop ze hebben gewacht. Maar dat zal gauw veranderen. De dienst begint om 10 uur in de Kerk van Ritthem.
  • Op Witte Donderdag, 14 april houden wij samen een Agape viering. Agape is Grieks en betekent liefde. Liefde niet in de lichamelijke, erotische zin maar liefde in de zin van naastenliefde, genegenheid, voor iemand een goede daad doen. Een Agape viering is een voortzetting van een eeuwenoude traditie die haar oorsprong heeft in de eerste gemeenten van Christenen. Samen zullen wij een eenvoudige maaltijd nuttigen in de kerk, terwijl er Bijbelteksten worden gelezen en liederen worden gezongen. In het centrum van deze maaltijd staat het verzamelen van een collecte. Tijdens de maaltijd zal Annemarie Stern een toelichting komen geven over het diaconale project waaraan onze gemeenten dit jaar zijn verbonden: Hillcrest Aids Centre in Zuid-Afrika.  De maaltijd vindt plaats in Kerk of Consistorie te Ritthem en begint met een inloop en koffie vanaf 17:30. Vanaf 18 uur beginnen we met de maaltijd. Om 19:15 vieren wij samen in de kerk een korte Avondmaalsviering. Uiteraard bent u daar ook welkom als u niet aan de voorafgaande maaltijd kunt of wit deelnemen!
    De viering die we tot vorig jaar ’s middags hielden is komen te vervallen, mede door de geringe belangstelling. Mensen die moeilijk ter been zijn of door andere oorzaak niet zelf naar de avondviering kunnen komen kunnen vervoer krijgen.
  • Op Goede Vrijdag, 15 april, komen wij bij elkaar voor een liturgische vering om stil te staan bij het lijden en sterven van Christus De viering zal beginnen om 19:30 uur in Ritthem.
  • Op Eerste Paasdag, 17 april, zullen wij vroeg verzamelen om het nieuwe licht welkom te heten. Bij zonsopgang wordt een nieuw licht ontstoken dat wij vervolgens met elkaar naar de Kerk van Nieuwland dragen om daar de nieuwe Paaskaars te ontsteken. De ceremonie bij het vuur begint om 06:30 uur. De locatie wordt nog bekend gemaakt. Aansluitend is er een korte ceremonie om de nieuwe Paaskaars aan te steken. Het nieuwe licht zal ons begeleiden door een nieuw jaar. In dit licht is er ook de gelegenheid om de eigen doop te herdenken. Deze ceremonie begint om 07:30 in de kerk van Nieuwland. Om 08:00 uur vindt er een gezamenlijk Paasontbijt plaats in de kerk. De veertigdagentijd is voorbij, Christus is opgestaan, er is reden voor Blijdschap. Zoals gebruikelijk vindt er op Paasochtend ook een eredienst plaats, deze zal beginnen om 10:00 uur. Samen sluiten wij dan de stille week af en horen het Evangelie van Pasen. Het is uiteraard mogelijk om bij de gebeurtenissen op Paasochtend op een gewenst tijdstip in te stromen als u niet alle onderdelen wilt of kunt meemaken.

Ik kijk uit naar een gezamenlijk beleven van Pasen. U bent van harte uitgenodigd om mee te vieren. Nadere informatie en details over de vieringen zullen worden bekendgemaakt in de erediensten, de Nieuwsbrief en op de website.

ds. Pascal Handschin

Reacties plaatsen is niet mogelijk.