Oudejaarsdag

ORDE VOOR DE EREDIENST  – zondag 31 december in de kerk van Ritthem. Aanvang 10.00 uur
Voorganger: dominee Karin van den Broeke

Voorbereiden
Orgelspel
Welkom / mededelingen / aansteken paaskaars [door ouderling van dienst]
Aanvangslied: 280: 1 en 4 De vreugde voert ons naar dit huis.
Stil gebed
Votum en Groet
Lied: 280: 5 Onthul ons dan uw aangezicht
Kyriëgebed
Glorialied: 305 Alle eer en alle glorie

Dienst van het Woord
Gebed om de Heilige Geest (Zondagsgebed)
Kinderen naar de nevendienst
Schriftlezing OT: Jesaja 61,10 – 62,3
Lied: Psalm 147: 1 en 4  Lof zij de Heer, goed is het leven
Schriftlezing NT: Lucas 2, 33-40
Lied: 489: 2 en 3 Komt ons in diepe nacht ter ere
Verkondiging
Lied: 494 Vanwaar zijt gij gekomen

Dienst van het antwoord
Dankzegging, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Kinderen terug van de nevendienst
Inzameling van de gaven
Slotlied: 416  Ga met God en Hij zal met je zijn

Heenzending en zegen
Zegen (besloten met zingen: Amen, amen, amen)

Reacties plaatsen is niet mogelijk.