Nieuwjaar

Het ochtendgebed begint om 11.00 uur en wordt voorafgegaan door inloop met koffie, waarbij we nieuwjaarswensen uitwisselen.

Ochtendgebed 1-1-2024 Kerk Nieuwland
Gemeente: God, kom mij te hulp, Heer, haast U mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen, Amen, Halleluja.

Zingen Lied 216
1
Dit is een morgen als ooit de eerste, zingen de vogels, geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, beide ontspringen nieuw aan het woord.

2Dauw op de aarde zonlicht van boven, vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen, al wie hier wandelt, ziet het is goed.

3Dag van mij leven, licht voor mijn ogen, licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Lezen Numeri 6 22 t/m 27

Gezang 405 vers 1
Heilig, heilig, heilig, Here God almachtig vroeg in de morgen wordt U mijn zang gewijd. Heilig, heilig, heilig, liefdevol en machtig, drievuldig God, die één in wezen zijt.

Lezen Galaten 4 4 t/m 7
Zingen:  Opwekking 136

Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe U alleen doorgrondt mijn hart U behoort het toe
Laat mijn hart steeds vurig zijn U laat nooit alleen Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe

Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe U alleen doorgrondt mijn hart U behoort het toe
Laat mijn hart steeds vurig zijn U laat nooit alleen Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe

Abba, Vader, laat mij zijn Slechts van U alleen Dat mijn wil voor eeuwig zij D’uwe en anders geen
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer Laat mij nimmer gaan Abba, Vader, laat mij zijn Slechts van U alleen

Lezen Lucas 2 : 16 t/m 21

Zingen: Johannes de Heer 70
1Heerlijk klonk het lied der Eng’len, in het veld van Efrata:
ere zij God in de hoge, looft de Heer, Halleluja!

Refrein
Vrede zal op aarde dagen, God heeft in de mens behagen;
zalig, die naar vrede vragen, Jezus geeft die, hoort Zijn stem.

2 Jezus kwam op aarde neder  als een kindje klein en teer;
maar, hoe arm Hij toen mocht wezen,  Hij was aller Hoofd en Heer.
Refrein

Gebed

Zingen: Lied 415
1 Zegen ons Algoede, neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht over ons en geef ons licht.

2 Stort, op onze bede, in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht van uw Geest bij dag en nacht.

3 Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer!

Reacties plaatsen is niet mogelijk.