Liturgie 21 mei

Kerkdienst in Ritthem

 Zondag 21 mei 2023

waarin speciale aandacht voor ons diaconale project

Hillcrest aids centre Annemarie Stern, voorzitter van de stichting Zulu Aid, is vandaag onze speciale gast

Tim Bouwsma bespeelt het orgel.

John de Pagter en Kees Simons zijn gezamenlijk ouderling van dienst.

Welkom en mededelingen

Zingen: ps.27:1,6

Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!

Waar is het duister dat mij onheil baart?

Mijnhoge burcht is Hij, niets kan mij deren,

in zijn bescherming ben ik wel bewaard!

Of zich de boosheid tegen mij verbindt

en op mij loert opdat zij mij verslindt,

ik ken geen angst voor nood en overval:

het is de Heer die mij behouden zal!

Wijs mij de wegen die ik zal betreden,

maak nu de paden effen voor mijn voet.

Als mij benauwt een drieste leugenrede,

leer mij de woorden die ik zeggen moet.

O geef mij aan mijn lasteraars niet prijs,

Als zij mij kwellen met een vals bewijs.

Mijn God, zij blazen nijd en snuiven haat:

Wees Gij de helper die mij niet verraadt.

Votum en groet

Zingen: lied 433:1,3,5

Kom tot ons, de wereld wacht,

Heiland, kom in onze nacht,

Licht dat in de nacht begint,

Kind van God,Maria’s kind.

Gij daalt van de Vader neer

tot de Vader keert Gij weer,

die de hel zijt doorgegaan

en hemelwaarts opgestaan.

Lof zij God in ’t hemelrijk,

Vader, Zoon en Geest gelijk,

nu en overal altijd,

nu en tot in eeuwigheid.

Toelichting bij de dienst

Zingen: lied 923

Wil je wel geloven dat het groeien gaat,

klein en ongelooflijk als een mosterdzaad,

dat je had verborgen in de zwarte grond,

en waaruit een grote boom ontstond.

Wil je wel geloven het begin is klein,

maar het zal een wonder boven wonder zijn

als je het gat wagen met Gods woord alleen:

dan gebeuren wond’ren.

Wil je wel geloven dat je vrede wint,

als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.

Als je geloof hebt als een mosterdzaad,

groeit de liefde uit

boven d’ haat.

Gebed

Schriftlezing:Johannes 17:1-11

Zingen: lied 912:1,2

Neem mijn leven, laat het, Heer,

toegewijd zijn aan uw eer.

Maak mijn uren en mijn tijd

tot uw lof en dienst bereid.

Neem mijn handen, maak ze sterk,

trouw en vaardig tot uw werk.

Maak dat ik mijn voeten zet

op de wegen van uw wet.

Hillcrest

Zingen: lied 912:5,6

Neem mijn wil en maak hem vrij,

dat hij U geheiligd zij.

Maak mijn hart tot uwe troon,

dat uw Heil’ge Geest er woon’.

Neem ook mijne liefde, Heer,

‘k leg voor U haar schatten neer.

Neem mijzelf en voor altijd

Ben ik aan U toegewijd.

Hillcrest

Orgelspel

Moment van bezinning

Zingen: lied 841:1,2

Wat zijn de goede vruchten,

die goeien aan de Geest?

De liefde en de vreugde,

de vrede allermeest,

geduld om te verdragen

en goedertierenheid,

geloof om veel te vragen,

te vragen honderduit.

geloof om veel te geven,

te geven honderd-in,

wij zullen leren leven

van de verwondering:

dit leven, deze aarde,

de adem in en uit,

het is van Gods genade

en zijn lankmoedigheid.

Dankgebed en voorbeden, besloten met het Onze Vader

Collecte

Zingen: gez.429:1,3

Wie maar de goede God laat zorgen

en op Hem hoopt in ’t bangst gevaar,

is bij Hem veilig en geborgen,

die redt Hij god’lijk, wonderbaar:

wie op de hoge God vertrouwt,

heeft zeker op geen zand gebouwd.

Treed vrolijk voort op ’s Heren wegen,

neem zijn gebod getrouw in acht.

’t Wordt eindlijk alles u ten zegen,

wanneer gij daarop biddend wacht.

En wie gelovig op Hem ziet,

weet zeker, Hij verlaat ons niet.

Afsluiting en zegenbede

Na de dienst is iedereen van harte welkom in de consistorie om nader kennis te maken onder het genot van een kop koffie,thee of fris. Ook kunnen de artikelen, gemaakt in het Hiilcrest centre, bewonderd en gekocht worden.

Bezoek ook eens de site: www.zuluaid.nl

Reacties plaatsen is niet mogelijk.