Kerstnacht

Kerstnachtviering
Vrijdag 24 december 2021
22 uur, Kerk Nieuwland

Intocht
(Voorganger)
God sprak tot mij: mijn zoon ben jij,
ik riep je heden in het leven.
(NLB 467a)
Orgelvoorspel Psalm2
Lezing Psalm 2, 1-6
Orgelspel Psalm 2 couplet
Lezing Psalm 2, 7-12

(Voorganger)
Ere zij de vader en de zoon,
en de heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid,
Amen
|(NLB 195)

Lezing: Jesaja 8, 23b-9,7
(Voorganger)
Midden in de nacht
terwijl een diepe stilte alles omgaf.
Sprong uw woord van zijn troon.
(NLB 467b)

Psalm 96 vanaf de Beamer

(Voorganger)
Midden in de nacht
terwijl een diepe stilte alles omgaf.
Sprong uw woord van zijn troon.
(NLB 467b)

Bezinning
Woord van welkom
Votum en Groet
Lezing: Titus 2, 11-14

Er is een roos ontloken via Beamer
Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in ’t midden van de nacht.

Die roos van ons verlangen, dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriël haar groette
in ’t midden van de tijd.

Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in ’t midden van de dood.

Gebed
Zingen Gezang 475
Solozang, Orgel
Ik mag hier aan uw kribbe staan,
Heer Jezus, licht en leven.
Ik draag U als geschenken aan
wat Gij mij hebt gegeven.
U zij mijn hart en ziel gewijd,
mijn geest, mijn zin, mijn innigheid.
O neem ze aan als gaven.

Voor ik als kind ter wereld kwam,
zijt Gij voor mij geboren.
Eer ik een woord van U vernam,
hebt Gij mij uitverkoren.
Voordat uw hand mij heeft gemaakt,
werd Gij een kindje, arm en naakt,
hebt Gij U mij gegeven.

Temidden van de nacht des doods
zijt Gij, mijn zon, verrezen.
O zonlicht, mild en mateloos,
uw gloed heeft mij genezen.
O zon die door het donker breekt
en ’t ware licht in mij ontsteekt,
hoe heerlijk zijn uw stralen.

Het kerstverhaal

Lezing: Lucas 2, 1-20
Orgelspel
Overdenking

Moment van Stilte

Gebeden en Afsluiting
Dankgebed en Voorbeden

Gezang 483 vanaf de beamer
Stille nacht, heilige nacht!
Davids zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Betlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

Hulploos kind, heilig kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht!
Vrede en heil, wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

Zending en Zegen
Voorganger:
Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon en heilige Geest,
Allen:

Amen
(NLB 429b)

Orgelspel

Schilderij Govert Flinck
Reacties plaatsen is niet mogelijk.