Fusie per 1-1-23

Toren kerk Nieuwland

Op 16 mei kwamen de kerkenraden bij elkaar om te bespreken hoe het met de gemeentes gaat en welke besluiten genomen moeten worden voor de toekomst van de gemeentes.

Bijzonder om nu nog te spreken in het meervoud: kerkenraden en gemeentes. Velen voelen al jaren niet meer dat meervoud, maar veel meer de eenvoud van één gemeente en één kerkenraad.

Op 28 februari 2022 namen de kerkenraden een voorgenomen besluit tot fusie van de gemeentes PG Ritthem en PG Nieuw- en Sint Joosland. Op 28 maart werden de afzonderlijke gemeentes hierover geïnformeerd en gehoord. U las de verslagen hiervan in kerkblad van mei.

De kerkenraden namen nu het definitieve besluit: per 1 januari 2023 fuseren de beide gemeenten. Er is een begeleidingsgroep ingesteld onder leiding van onze predikant Pascal Handschin die de daadwerkelijke fusie gaat voorbereiden en uitwerken, door en namens de kerkenraad.

De kerkenraden zijn al langere tijd met elkaar in gesprek om de mogelijkheden te inventariseren om de betrokkenheid van de gemeentes bij de erediensten te vergroten. We beseffen dat de effecten van Corona ook hierin fors zijn. Het is een zoekproces. In de Lijdenstijd kwamen de kerkenraden wekelijks bij elkaar in een gebedssamenkomst om in verbondenheid met elkaar en met God wegen te vinden om die verbondenheid te vergroten. Een lijn die nu opdoemt aan de horizon is om minder gastpredikanten te vragen en meer onze predikant voor te laten gaan in de erediensten en vervolgens  thema’s aan de orde stellen die dan in/door verschillende groepen in de gemeentes worden uitgewerkt en doorgesproken. Meer herkenbaarheid en meer verbinding tussen de zondagse erediensten en de doordeweekse dagen is wellicht een manier om de betrokkenheid van de gemeentes met de erediensten te vergroten. De kerkenraden willen graag van zoveel mogelijk gemeenteleden horen in hoeverre deze vragen worden herkend en welke wegen gemeenteleden voor zich zien om de betrokkenheid met de eredienste op zondag te vergroten.

Toren Kerk Ritthem

De kerkenraad is blij met de groeiende belangstelling voor de samenzang-avonden, één maal per maand, in onze kerk in Ritthem. Ritthemers, de meesten niet aan onze kerk verbonden, hebben de leiding en verzorgen het programma en de liederen. Ieder is welkom.

De Raad van Kerken Vlissingen vraagt zich af hoe de samenwerking van verschillende kerken verder moet. Ook de Raad van Kerken Middelburg vraagt zich dat af. Onze kerkenraad adviseert om te onderzoeken of er een Raad van Kerken Walcheren gevormd kan worden. Vanuit Nieuwland en Ritthem willen we ons graag inspannen om een grotere samenwerking, Walchers breed, mogelijk te maken.

De kerkenraad wil graag weten hoe gemeenteleden de diensten in de Veertigdagentijd, de Stille Week en de Paasdienst hebben ervaren. Binnen de kerkenraad zijn de ervaringen met de vieringen positief.

Wilt u uw ervaringen delen met één de leden van de kerkenraad?

Lien Osté, Jan Zwemer, de scriba’s

 

Reacties plaatsen is niet mogelijk.