Dienst 7 januari

Voorbereiden
Orgelspel
Welkom / mededelingen / aansteken paaskaars
Aanvangslied (psalm) 72:1 en 3
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Gebed van toenadering (verootmoediging)
Zingen Psalm 72: 4
Kyriëgebed. We luisteren eerst naar de melodie van lied 952 daarna volgt eerst het kyriëgebed
Vragend lied om ontferming] lied 952: 1, 2 en 3
Woord van genade (apostelwoord) uit Titus 2: 11 t/m 14 (BGT)
Glorialied; Psalm 72: 7

Dienst van het Woord
Gebed om dt uw hemel zonder grenzen
Gebed om de Heilige Geest (Zondagsgebed)
Kinderen naar de nevendienst
Schriftlezing OT (door lector) uit de profetie van Jesaja 60: 1 t/m 6
en vers 17 vanaf: “Ik, de HEER, stel de vrede aan als wachter en de
gerechtigheid als het gezag” (en vers 18:) “Van geweld in je land
wordt niets meer vernomen, noch van verwoesting en rampspoed
binnen je grenzen. Je zult je muren Redding noemen en je poorten Faam”.
Zingen lied 482: 1 en 2: Er is uit ’s werelds duistre wolken
Schriftlezing NT uit het Evangelie naar Mattheüs 2: 1 t/m 11 (door vg)
Zingen Lied 482: 3
Vervolglezing uit Mattheüs 2: 12 t/m 15 (door vg)

Zingen lied 527: 1, 4 en 5 Uit uw hemel zonder grenzen
Verkondiging
Meditatief spel organist
Zingen lied 519: 1 t/m 4 Gij die de ster van David zijt

Dienst van het antwoord
Geloofsbelijdenis alternatieve tekst M. v.d. Plas
Dankzegging, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Kinderen terug van de nevendienst
Inzameling van de gaven (onder spel organist)
Slotlied 654: 1, 5 en 6

Heenzending en zegen
Zegen (besloten met zingen: Amen, amen, amen)
of Lied 469: 15 Ere zij God Hij zendt zijn Zoon.
Uitleidend spel organist.

Reacties plaatsen is niet mogelijk.