Dienst 22 oktober

Dienst 22 oktober in de kerk van Ritthem.
Aanvang 10.00 uur. Voorganger ds. Elly Bouman uit Stavenisse

Welkom en mededelingen
Intredepsalm: Psalm 62: 1 en 4
Stil gebed
Votum en Groet
Verootmoediging
Kyriëlied: Lied 1010 Geef vrede Heer, geef vrede
Oproep ten leven: Filippenzen 2:1-11

Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Kindermoment – nevendienst
Lezing uit het O.T.: Obadja 1:1-15 (lector)
Zingen: Psalm 140:1, 2, 3 en 4
Evangelielezing: Lucas 1: 46-55
Aansluitend op de Evangelielezing zingen: Lied 195 (klein gloria)
Uitleg en verkondiging: Wie zichzelf verhoogt zal worden vernederd
Orgelspel en zingen: Lied 991 :1 t/m 8 De eersten zijn de laatsten

Dank- en voorbeden/Stil gebed/Onze Vader.
Inzameling der gaven
Slotlied: Lied 413 Grote God wij loven U
Heenzending en Zegen
Gezongen amen

Orgelspel

Reacties plaatsen is niet mogelijk.