Dienst 28-11

Eredienst op de eerste advent

Ingebruikneming van de vernieuwde kapel van het Zeemanshuis in Vlissingen.

Holy Communion
28 november 2021, 10 uur
Chapel of Saintt Nicholas, Zeemanshuis Ritthem
Voorgangers: ds. Pascal Handschin, Andy Martherus

Liturgie

Het samenkomen

Zingen Openingslied: Love divine, all love excelling

(Liefde Gods die elk beminnen, NLB 754)

Love divine, all loves excelling,
joy of heav’n, to earth come down,
fix in us thy humble dwelling,
all thy faithful mercies crown.
Jesus, thou art all compassion,
pure, unbounded love thou art.
Visit us with thy salvation;
enter ev’ry trembling heart.

Breathe, O breathe thy loving Spirit
into ev’ry troubled breast.
Let us all in thee inherit,
let us find the promised rest.
Take away the love of sinning;
Alpha and Omega be.
End of faith, as its beginning,
set our hearts at liberty.

Woord van Welkom

Aansteken van de kaars voor de eerste advent

Zingen Licht in onze ogen (NLB 463) coupletten 1, 2, 3, 5 en 8

Gebed van toenadering/Schuldbelijdenis

Zingen Glorialied: Lof zij de Heer, de almachtige koning de ere (NLB 868) coupletten 1, 4 en 5

Stil Gebed

Gebed van de Zondag (Collect)

Dienst van het Woord

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Zingen Psalm 50 couplet 1

Lezing 1: Zacharia 14, 4-9

Zingen Psalm 50, couplet 2

Lezing 2: 1 Thessalonicenzen 3, 9-13

Zingen Psalm 50, couplet 11

Lezing Evangelie: Lucas 21, 25-31

Preek

Muziek

Geloofsbelijdenis

Dankgebed en Voorbeden

Muziek

Het Sacrament

De kinderen komen terug

Vredegroet

Zingen Lied: Make me channel of your peace

Tafelgebed

Sanctus

Inzettingswoorden

Onze Vader

Het breken van het Brood

Zingen: Christus heilig Godslam (NH Bundel 1938)

Gemeenschap van Brood en Wijn

Gebed na de Communie

Zegen en Zending

Zingen Slotlied: Eternal Father strong to save

(O eeuw’ge vader sterk met macht)

Eternal Father, strong to save,
Whose arm does bind the restless wave,
Who bids the mighty ocean deep
Its own appointed limits keep;
O hear us when we cry to Thee
For those in peril on the sea.

O Christus, wiens bestraffend woord
Door wind en water werd gehoord
Die onder ’t stormen rustig sliep
En wandeld’ over schuimend diep
o wil verhoren onze bee
voor hen, die zijn in nood op zee

O Holy Spirit, who did brood
Upon the waters dark and rude,
And bid their angry tumult cease,
And give for wild confusion peace;
O hear us when we cry to Thee
For those in peril on the sea.

O God die ons behoeden wilt
Bescherm de broeders, wees hun schild
In storm en strijd, ga met ze mee
En redt ze van ’t geweld der zee,
Dat land en water wijd en zijd
Lofzingen uw barmhartigheid.

Zegen

Muziek

Reacties plaatsen is niet mogelijk.