Dienst 14 januari

Liturgie voor de Dienst in de Protestantse Kerk van Ritthem op zondag 14 januari A.D. 2024
predikant: ds. Herman Offringa, ’s-Heer Abtskerke / Nisse / Hoedekenskerke,
organist: Arnold Dingemanse

Orgelspel
Welkom / mededelingen / aansteken paaskaars [door ouderling van dienst]

Voorbereiden
Allen gaan staan
Aanvangslied Psalm 66 – ‘Breek, aarde, uit in jubelzangen’ – 1 en 2
Stil gebed
Votum en Groet
Gebed van toenadering / drempelgebed
Zingen Psalm 66 – ‘De naam des Heren zij geprezen’ – 7
allen gaan zitten
Kyriëgebed
Glorialied Lied 213 – ‘Morgenglans der eeuwigheid’ – 1 t/m 5

Dienst van het Woord
Gebed om de Heilige Geest (Zondagsgebed)
Aandacht voor de kinderen
de kinderen gaan naar de nevendienst
Zingen Psalm 63 – ‘Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat’ – 1, 2 en 3
Schriftlezing Oude Testament: 1 Samuël 3, 1 – 10 [door lector]
Zingen Lied 531 – ‘Jezus, die langs het water liep’ – 1, 2 en 3
Evangelielezing: Marcus 1, 14 – 20
Acclamatie Lied 339a – ‘U komt de lof toe’ –
Verkondiging
Zingen Lied 910 – ‘Soms groet een licht van vreugde’ – 1 t/m 4

Dienst van het antwoord
Dankzegging, voorbede, stil gebed, Onze Vader
kinderen komen terug van de nevendienst
Inzameling van de gaven
Slotlied Lied 422 – ‘Laat de woorden die we hoorden’ – 1, 2 en 3 (staande)
Zending en Zegen
Zending en Zegen, besloten met gezongen ‘Amen’ (3x)
Orgelspel

Roeping Petrus en Andreas. Doek van Ulrich Loth 1599. Colectie Staat Beieren.
Reacties plaatsen is niet mogelijk.