Dienen als Petrus

Je behoeft niet bijzonder vroom en/of braaf te zijn om als ambtsdrager te kunnen dienen in de kerk. Dat was de centrale boodschap van de bijzonder toepasselijke preek die dominee Leo Woltering zondag 15 april hield tijdens de dienst waarin afscheid werd genomen van ouderling-kerkrentmeester Jan Osté en vier leden werden (her)bevestigd als kerkenraadslid.

Jezus koos uitgerekend Petrus uit om zijn kudde te hoeden. Petrus! De man die Hem kort tevoren had verloochend! Het lijkt onbegrijpelijk, maar dominee Woltering legde uit dat juist Petrus wist wat het was om van genade te leven, van vergeving dus.

Na vele jaren trouwe dienst werd allereerst Jan Osté uitgezwaaid.  Dat gebeurde door een kort afscheidswoord, dat werd afgesloten met een gebed. Vanaf deze plaats Jan ook een welgemeend woord van dank. Je was een vaste waarde als ouderling-kerkrentmeester van Ritthem en als deelnemer van de gezamenlijke kerkenraadsvergadering , je kunt rustig zeggen een steunpilaar. Ook al zul je zelf deze roem wegwuiven, we zullen je missen in ons midden. Het ga je goed, samen met Lien en alle anderen die je lief en dierbaar zijn.

Hierna volgde de (her)bevestiging van vier leden van de Nieuwlandse kerkenraad. Nadat de predikant de opdracht aan de ouderlingen, kerkrentmeesters en diakenen had voorgelezen, vroeg hij Patrick Willeboer en Elizabeth de Haan- Roelse om naar voren te komen. Patrick werd vervolgens herbevestigd als ouderling-kerkrentmeester. Hij knoopt er gelukkig een nieuwe termijn aan vast.

Na een rustperiode neemt ook Elizabeth weer zitting in de kerkenraad, zij het in een andere functie dan vroeger. Zij is ouderling met een bijzondere opdracht. Elizabeth wordt namelijk scriba van de nieuw te vormen classis voor Zeeland en enkele Zuid-Hollandse Eilanden, die waarschijnlijk de naam ‘Delta’ krijgt.

Vervolgens was het tijd voor het aantreden van twee nieuwe ambtsdragers. Het is heel verheugend dat Dita Mulder-Tempelman werd bevestigd tot diaken en Arjen Westeneng tot ouderling-kerkrentmeester. Hartelijk welkom!

Het stemt tot dankbaarheid dat voor het eerst sinds jaren alle colleges in Nieuwland weer volledig zijn bezet. Tegelijkertijd is het natuurlijk jammer dat dit in Ritthem niet het geval is. Ik spreek de hoop uit dat we desalniettemin de komende jaren eendrachtig bijeen zullen zijn zoals de discipelen in Handelingen 2. Dat we in afhankelijkheid van Gods goede geest in vreugde als kerkenraden ons werk zullen doen in beide gemeenten.

We hebben een warme kerkdienst beleefd, die ook in een hele opgewekte sfeer verliep. Dat laatste kwam niet in het minst door de humoristische manier waarop het kindermoment werd verzorgd. Hartelijk dank daarvoor. Ook voor de muziek trouwens, want door het orgelspel van Tim Bouwsma was het prettig zingen geblazen.

Klik hier voor beluisteren dienst.

Wim Staat

 

 

 

Reacties plaatsen is niet mogelijk.