Diaconie

Collectebestemmingen

Kerstcollecte
Tijdens de diensten op kerstavond en eerste kerstdag collecteren de diakenen voor Kerk in Actie. De opbrengst is bestemd voor een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland.

Vluchtelingen die na een levensgevaarlijke reis Griekenland weten te bereiken krijgen niet het welkom waar ze op hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele tenten en blootgesteld aan kou en honger. Nog erger nog is het uitzichtloze wachten, soms jarenlang.

Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. Op Lesbos geeft onze partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen direct na aankomst en ze helpt bij invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er leerzame en ontspannende activiteiten. Kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak. In Athene ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren. Zij volgen er taal- en computerlessen, krijgen medische zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare gezinnen met voedselpakketten en onderdak.

Collecte 8 januari: eigen gebruik

Collecte 15 januari: KIA- goed toegerust aan de slag
Binnen de Protestantse Kerk in Nederland zijn tienduizenden mensen actief in het werk van de Protestantse Kerk, zowel vrijwillig (ambtsdragers en taakdragers) als betaald (predikanten, kerkelijk werkers, kosters, kerkmusici etc.). Dat werk vindt plaats op veel terreinen, van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk, van bestuur tot beheer. De dienstenorganisatie ondersteunt vrijwilligers en professionals in hun werk en om te groeien in hun taak. Zo zijn er bijvoorbeeld online trainingen voor alle leden van de kerkenraad (voorzitter, scriba, ouderling, ouderling-kerkrentmeester, diaken en jeugdambtsdrager).

Met uw bijdrage steunt u de Protestantse kerk bij het ontwikkelen van trainingen voor ambtsdragers zodat zij goed toegerust aan de slag kunnen in hun eigen gemeente!

Collecte 22 januari: Orgelfonds

Collecte 29 januari: Stichting Vrienden van Emergis

Collecte 05 februari: Pakistan – vaktraining voor jongeren

Op 2 februari is het zeventig jaar geleden dat in Nederland de watersnoodramp zich voltrok. Pakistan was een van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Met een collecte voor Pakistan doen we iets terug voor mensen in dit Zuid-Aziatische land die onze hulp nodig hebben.
In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie jongeren, onder wie schoolverlaters, met
vakopleidingen en leningen. Na het afronden van de opleiding krijgen jongeren begeleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt Kerk in Actie jongeren die een universitaire studie willen volgen om zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. Het doel van dit project is niet alleen om jongeren economisch zelfstandig te maken, maar ook om jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar te brengen, waardoor er meer onderling begrip ontstaat.

Collecte 12 februari: Ethiopië: Een van de projecten waaraan steun wordt gegeven is: Niet langer afhankelijk van voedselhulp zijn
Ook in het zuidoosten van Ethiopië heeft men last van klimaatverandering. Doordat er steeds minder regen valt, mislukken oogsten vaker. Kerk in Actie zette met onder andere de Ethiopische kerk in acht dorpen een succesvolle proef op, zodat mensen geen voedselhulp meer nodig hebben. Ieder dorp krijgt landbouw met irrigatie, gewassen die tegen droogte kunnen, spaargroepen, een restaurant en winkel. Door deze nieuwe bronnen van inkomsten zijn mensen minder afhankelijk van de oogst.
Restaurant en winkel
In elk dorp krijgen tien vrouwen een startkapitaal: vijf runnen samen het restaurant, vijf de winkel. Muntaha (23) verkoopt in haar winkel rijst, aardappels, tomaten en uien van boeren uit haar dorp en suiker, bakolie, zeep en meel uit de grote stad. Meymuna (25) serveert in haar restaurant injera’s (pannenkoeken) en koffie. In een half jaar hebben ze ieder al 200 euro verdiend. Meymuna: “Een deel investeren we weer in ons restaurant. Van de rest heb ik twee koeien gekocht om vet te mesten, en een stuk grond. Mijn man bouwt daar een huis, waar we kamers willen verhuren.” Extra inkomsten maakt dromen waar en helpt het hele dorp vooruit. Helpt u mee om meer dorpen zo’n kans te bieden?

  • voor 30 euro leert een vrouw een restaurant of winkel starten
  • voor 663 euro kunnen vijf vrouwen een restaurant beginnen in hun dorp

Collecte 19 februari: Voedselbank

Collecte 26 februari: Kia Zambia
Jongeren zonder ouders staan er vaak alleen voor
Los van de trauma’s van het verlies van hun ouders, staan deze kinderen er ook nog eens alleen voor. Het kind dat gezinshoofd is moet zelf het huishouden doen, voor inkomen zorgen en de broertjes en zusjes onderhouden. Hun eigen toekomst valt in duigen. Het lukt hen niet om kosten te betalen voor materialen en uniform en ze hebben ook geen tijd om naar school te gaan. Ze leven vaak in extreme armoede. Ze werken als dienstmeisje, metselaar of visser, dagloner of verkopen iets op straat. Meisjes belanden geregeld in de prostitutie.

Door deze collecte aan Kerk in Actie worden kerkleiders getraind om naar deze kinderen om te kijken. Dat gebeurt namelijk niet vanzelf, omdat men deze kinderen mijdt vanwege hun aids-achtergrond. Inmiddels hebben kerkelijke vrijwilligers 500 kind-gezinnen onder hun hoede genomen. Daarnaast worden 75 kinderen die gezinshoofd zijn ook getraind en materieel ondersteund, zodat ze in staat zijn hun gezin te runnen en een opleiding af te maken.