23 juli

Orde van dienst PG Nieuw- en Sint Joosland/Ritthem. Zondag 23 juli 2023.
Kerk Nieuwland.  Voorganger ouderling Wim Staat

Orgel Intocht Welkom en mededelingen

Zingen Aanvangslied Lied 215 verzen
1         Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,
die u Gods liefde doet verstaan
als nieuw, nu gij door slaap en nacht
weer ‘t leven vindt, verstand en kracht.
2         Rondom wie bidden dag aan dag
zijn wondren, die geen oog ooit zag,
een nieuw geloof, een nieuwe hoop,
een nieuwe kracht door ‘s Geestes doop.

Votum en groet

Zingen Psalm 67  verzen 1 en 2
1God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons ‘t gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht;
opdat hier op aarde  
elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend ‘,
zo, dat allerwegen
ieder volk de zegen
 van uw heil erkent.

2De volken zullen U belijden,
o God, U loven al te zaam!
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwen naam.
Volken zult Gij rechten,
hun geding beslechten
in gerechtigheid,
volken op deez’ aarde,
die uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.

Gebed

Zingen Johannes de Heer 132 verzen 1, 4 en 6
1 Heer! Ik hoor van rijken zegen, Dien Gij uitstort keer op keer;
Laat ook van dien milden regen, Dropp’len vallen op mij neêr;
Ook op mij, ook op mij, Dropp’len vallen ook op mij!

4 Wil me, o Heiland! niet voorbij gaan. Doe mij leven U nabij;
Zie mij zuchtend aan Uw zij staan; Roept Gij and’ren, roep ook mij.
Ja, ook mij, ja ook mij; Roept Gij and’ren, roep ook mij.

6 Ga mij niet voorbij, o Herder! Maak mij gansch van zonden vrij;
Vloeit de stroom van zegen verder; Zegen and’ren, maar ook mij,
Ja, ook mij, ja ook mij; Zegen and’ren, maar ook mij!

De Kananese vouw. Tekening Jan Luyken.

Kinderen gaan naar de nevendienst

Lezen Mattheus 15 21-28

De Kananese vrouw
21En Jezus ging vandaar en trok Zich terug naar de omgeving van Tyrus en Sidon. 22En zie, een Kananese vrouw uit dat gebied kwam en riep: Heb medelijden met mij, Here, Zoon van David, mijn dochter is deerlijk bezeten. 23Hij echter antwoordde haar geen woord, en zijn discipelen kwamen bij Hem en vroegen Hem, zeggende: Zend haar weg, want zij roept ons na. 24Hij echter antwoordde en zeide: Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. 25Maar zij kwam en viel voor Hem neer en zeide: Here, help mij! 26Hij echter antwoordde en zeide: Het is niet goed het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. 27Maar zij zeide: Zeker, Here, ook de honden eten immers van de kruimels, die van de tafel van hun meesters vallen. 28Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: O, vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wenst! En haar dochter was genezen van dat ogenblik af.

Psalm 87 verzen 2, 3 en 4
1Rahab en Babel zullen u behoren.
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de Heer.
O moederstad, uit u is elk geboren!

3God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Israël ingelijfd,
en doen de naam van Sions kind’ren dragen.

4Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cymbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: “In U zijn al onze fonteinen”.

Overdenking over het thema ,,Ik weet het zeker!”

Orgelmuziek als antwoord op de overdenking

Zingen Geloofsbelijdenis van Mirjam Sloots

op de wijs van Wat de toekomst brengen moge.
1 Ik geloof in God de Vader, Hij die heel de schepping draagt.
Als een vriend komt Hij ons nader wanneer wanhoop ons belaagt.
Hij doorgrondt en kent ons leven en wij zijn door Hem aanvaard.
Van zijn liefde kan niets ons scheiden  want wij zijn Hem alles waard.

2 Ik geloof in Jezus Christus, Zoon van mensen, Zoon van God,
Die als broeder ons nabij kwam  toen Hij droeg het menselijk lot.
Hij leerde ons dienstbaar leven: kiezen voor de minste mens.
Zelfs de dood hield Hem niet tegen Want ‘verzoening ’was zijn wens.

3 Ik geloof de Geest, die heilig als een vuurgloed ons verwarmt.
Die ons troost en steeds bemoedigt  als het leven ons verlamt.
Gods Geest wil ons inspireren  zo verfrissend als de wind.
 Als een bron wil zij ons voeden  die gemeenschap samen bindt.

Dankgebed en voorbeden

Kinderen komen terug van de nevendienst

Collecten

Slotlied Johannes de Heer 960 a (Muziek hieronder)
1 Roept uit aan alle stranden, Verbreidt van oord tot oord,
Verkondigt allen landen Het Evangeliewoord! Het Evangeliewoord!

2 Roept uit den Heer der Heeren, Als aller volkren vriend!
De volkren moeten leren Wat tot hun vrede dient. Wat tot hun vrede dient.
 
3 Verbreekt de vreemde altaren En bouwt des Heeren huis!
De wereld moet zich scharen, Zich scharen om het kruis. Zich scharen om het kruis.
 
4 De doven moeten horen. De onkundigen verstaan,
De blinden ‘t heillicht gloren, De kreuplen leeren gaan; De kreuplen leeren gaan.

5 De treurenden vergeten Hun leed en droefenis,
En al wat arm is weten Dat daar een Heiland is. Dat daar een Heiland is!

6 Roept uit aan alle stranden Verbreidt van oord tot oord,
Verkondigt allen landen Het Evangeliewoord! Het Evangeliewoord!

Zegen afgesloten met gezongen Amen

Uitleidend orgelspel

Reacties plaatsen is niet mogelijk.