7 augustus

Orde van dienst op 7 augustus 2022 in de kerk van Nieuw- en Sint Joosland. Voorganger is dominee Jan Nauta uit Middelburg.

OM TE BEGINNEN

Welkom door de ouderling van dienst

Stilte

Intochtslied: Psalm 25: 2 en 7    (gemeente gaat staan)

Groet en bemoediging

Drempelgebed

                                                    (gemeente gaat zitten)

Zingen: Lied 216 Dit is een morgen als ooit de eerste, zingen de vogels, geven hem door.

Gebed om ontferming

Gloria – zingen: Lied 218  Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor elke nieuwe dag. 

                                                                       (allen gaan staan)

DE BIJBEL GEOPEND

Gebed bij de opening van de Schriften

Kindernevendienst

Korte inleiding bij het thema:
Vriendelijkheid als vrucht van de Geest

Een aantal Bijbelteksten over vriendelijkheid (O.T. en N.T.)

Spreuken 15:1

Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren, krenkende woorden wakkeren toorn aan.

Sirach 18:17

Een vriendelijk woord is toch meer waard dan een mooi geschenk?

Maar bij een beminnelijk mens zijn beide waardevol.

Kol. 4: 5-6

Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid, en als u wilt weten hoe u op de mensen moet reageren: vriendelijk, maar beslist.

2 Tim. 2:24

Een dienaar van de Heer moet geen ruzie maken, maar voor iedereen vriendelijk zijn; hij moet een goede leraar zijn en een verdraagzaam mens, 

Zingen: Lied 834 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!

Lezing uit het N.T.: Kol. 4: 3-10 (Lector)

Zingen: Lied 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht

Overweging

“Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen” (Filipp. 4:5)

Orgelspel

Zingen: Zingende Gezegend (A.F. Troost), Lied 89

(melodie Lied 654 Zing nu de Heer stemt allen in)

1. Verheugt u in de Heer altijd,
dat zich uw hart verblijde
en laat daarbij uw vriend’lijkheid
aan alle mensen blijken.

De Heer komt weer! – Hij is nabij,
verheugt u zeer, weest blij, weest blij
nu en ten allen tijde.

2. Weest in geen enkel ding bezorgd!

Is het u bang te moede,

brengt dan uw wens én dank bij God –

Hij keert het kwaad ten goede.

In Christus zal, van hogerhand,

Gods vrede boven ons verstand

uw hoofd en hart behoeden.

3. Verheugt u in de Heer, altijd,

dat zich uw hart verblijde;

en dat als licht uw vriend’lijkheid

zich wijd en zijd verspreide,

want Christus komt – Hij is nabij,

verheugt u zeer, weest blij, weest blij,

weest blij, te allen tijde!

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed, voorbeden, stil gebed Onze Vader

Slotlied (staande) : Gezang 838:1,2,3 O grote God die liefde zijt

UITZENDING EN ZEGEN          

Allen “amen, amen, amen”

Vriendelijkheid, kerkraam in Kevelaar, ©foto Wim Staat
Reacties plaatsen is niet mogelijk.