10 oktober

De liturgie voor de dienst van zondag 10 oktober 2021 in de kerk van Nieuw- en Sint Joosland, waarin voorging dominee Bouke de Haan, is als volgt

Orgelspel
Mededelingen, aansteken paaskaars
Stil gebed
Aanvangslied: Ps. 119 : 1 “Welzalig die de rechte wegen gaan.”
Bemoediging en groet
Ps. 119:40 “Uw woord is als een lamp, een helder licht”
Gebed om ontferming
Gloria lied: 864 : 1, 3 en 4 “Laat ons de Heer lofzingen”
Gebed bij de Schriften
Lied 317 : 2 “Heer, uw boodschap staat geschreven … spreek Heer, uw gemeente hoort.”
Lezing uit O.T.: Nehemia 7 : 72b- 8 : 12
Lied 632 Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven
Lezing uit N.T.: Hebr. 4 : 12-13
Acclamatie: Lied 339a “U komt de lof toe”
Preek
Lied 313 : 1, 3 en 4 “Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord”
Dienst van de gebeden
Lied 425 “Vervuld van uw zegen
Zegen
Orgelspel

Onderwerp in deze dienst is De Bijbel spreekt. Over Bijbelgebruik en n.a.v. het uitkomen van de herziene Bijbelvertaling, NBV21

Reacties plaatsen is niet mogelijk.