6 augustus

Orde van dienst zondag 6 augustus 2023 in de kerk van Nieuwland.
Voorganger is dominee Anke Dekker uit Sint Laurens.
Organist is Arnold Dingemanse.

VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen
Stilte
-we gaan staan-
Lied 117a Gij volken loof uw God en Heer
Bemoediging
V: Onze hulp is de naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid
A: en niet laat varen de werken van zijn handen
Drempelgebed:
-we gaan zitten-
Smeekgebed
Loflied: 305 Alle eer en alle glorie

DIENST VAN HET WOORD
Groet
V: De Heer zij met u
A: ook met u zij de Heer
Gebed bij de opening van de Schrift
De kinderen gaan naar de nevendienst
Lezing: 1 koningen 21: 1-21 lector
Lied 315 Heb dank, o God van alle leven

Lezing: Marcus 9:30-37
Lied 991:1, 5, 6, 7 De eersten zijn de laatsten
Uitleg en verkondiging
Lied 943 God gaat zijn ongekende gang

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Gebeden
Dankgebed
Voorbeden en stil gebed
Onze Vader
De kinderen komen terug

Inzameling van de gaven
-we gaan staan-
Lied 838: 1, 2, 4 O grote God die liefde zijt
V wegzending en zegen
A: Amen

Reacties plaatsen is niet mogelijk.