5 maart

ORDE VOOR DE EREDIENST – zondag 5 maart 2023 in de kerk van Nieuwland. Voorganger is ds. Harm van Eerden , geestelijk verzorger in de gemeente Goes. Hij vervangt ds. Martine Bakema.

Voorbereiden
Orgelspel
Welkom / mededelingen / aansteken paaskaars   [door ouderling van dienst]
Stil gebed 
Aanvangslied: nr. 25: 1, 3 (Heer, ik hef mijn hart en handen)
Votum en Groet
Lied: nr. 25: 10
Kyriëgebed                  
Glorialied: nr. 305: 1, 2, 3 (Alle eer en alle glorie)

Dienst van het Woord
Gebed om de Heilige Geest (Zondagsgebed)
Kinderen naar de nevendienst
1e Schriftlezing: 2 Petrus 1 vers 16 t/m 21 (door de lector)
Lied: nr. 489: 1 en 2 (Komt ons in diepe nacht ter ore)
2e Schriftlezing: Markus 9 vers 2 t/m 10
Lied: nr. 543: 1, 3 (Gij zijt in glans verschenen)
Verkondiging
Lied: nr. 850: 1 t/m 5 (Geen taal bij machte U te meten)

Dienst van het antwoord
Herdenken gemeentelid Rinus Dellebeke
Zingen Lied 841 : 1 en 2 (wat zijn de goede vruchten)
Dankzegging, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Kinderen terug van de nevendienst
Inzameling van de gaven
Slotlied: nr. 413: 1, 3 (Grote God, wij loven U)

Heenzending en zegen
Zegen (besloten met zingen: Amen, amen, amen)

Reacties plaatsen is niet mogelijk.