3 maart

Dienst van Schrift en tafel
Kerk Nieuwland 3 maaart 2024, 10 uur
Derde zondag van de 40 dagentijd Oculi
Voorganger: ds. Pascal Handschin

Liturgie:
VOORBEREIDEN
Orgel
Intocht
Woord van Welkom/ Aansteken Paaskaars
Stil Gebed
Aanvangslied “Dit is een morgen, ooit als de eerste” (NLB 216, alle coupletten)
Votum en groet

DIENST VAN AANBIDDING
Zingen “Mijn ogen zijn gericht op U” (NLB 535d)
Lezing: Psalm 19, 2 t/m 7
Zingen “Mijn ogen zijn gericht op U” (NLB 535d)
Lezing: Psalm 19, 8 t/m 11
Zingen “Mijn ogen zijn gericht op U” (NLB 535d)
Lezing: Psalm 19, 12 t/m 15
Zingen: “Ere zij de vader en de zoon” (NLB 195)
Woord van Bemoediging: Romeinen 7, 21 t/m 25
Zingen Glorialied “Alle eer en alle glorie” (NLB 305, alle coupletten)

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de Heilige Geest (Epiklese)
Moment voor de kinderen
Kinderen naar de nevendienst
Lezing I: Exodus 20, 1 t/m 17
Orgel
Lezing II: Johannes 2, 13 t/m 22
Preek
Orgel

MAALTIJD VAN DE HEER
Geloofsbelijdenis
Inzameling van de gaven/Gebed over de gaven
Gebeden
Zingen “Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet” (NLB 381, coupletten 1, 3, 4 en 5)
Nodiging
De kinderen komen terug van de nevendienst
Tafelgebed
Zingen Sanctus: NLB 405, coupletten 1 en 4
Inzettingswoorden/Epiklese
Onze Vader
Vredegroet
Zingen Christus Heilig Godslam (NH Bundel)
Gemeenschap van brood en wijn
Zingen Dankgebed “Ik wil u danken grote levensvorst” (NLB 381, couplet 6)

ZENDING EN ZEGEN
Zingen Slotlied “God roept de mens op weg te gaan” (NLB 542, alle coupletten)
Zegen Orgel

Reacties plaatsen is niet mogelijk.