3 juli

Hieronder de liturgie van de dienst op zondag 3 juli in de kerk van Nieuw- en Sint Joosland, waarin zes mensen belijdenis van hun geloof afleggen. Voorganger is dominee Pascal Handschin.

Voorbereiden

Orgel

Intocht van Predikant, ambtsdragers en belijdenisgroep

Woord van Welkom/ Aansteken Paaskaars

Stil Gebed

Aanvangslied “De trouw en goedheid van de Heer” NLB 207; coupletten 1,3,4

Votum en Vredewens

Dienst van Aanbidding

Gebed van de zondag

Zingen Heer u doorgrondt en kent mij (Opwekking 518)

Heer u doorgrondt en kent mij
Mijn zitten en mijn staan
En U kent mijn gedachten
Mijn liggen en mijn gaan
De woorden van mijn mond o Heer
Die zijn voor u bekend
En waar ik ook naartoe zal gaan
Ik weet dat U daar bent

Heer u bent altijd bij mij
U legt Uw handen op mij
En U bent voor mij, en naast mij
En om mij heen

Heer u bent altijd bij mij
U legt Uw handen op mij
En U bent voor mij, en naast mij
En om mij heen
Elke dag

Heer u doorgrondt en kent mij
Want in de moederschoot
Ben ik door U geweven
U bent oneindig groot
Ik dank U voor dit wonder heer
Dat U mijn leven kent
tDat U steeds bij mij bent

Heer u bent altijd bij mij
U legt Uw handen op mij
En U bent voor mij, en naast mij
En om mij heen
Elke dag

Persoonlijke Getuigenissen

Lucas van Mourik en Bodhi Mulder

Muziek

Liam Mulder en Kiara Mulder

Muziek

Dewian Mulder en Sarah van Mourik

Muziek

Dienst van het Woord

Gebed om de Heilige Geest (Epiklese)

Moment voor de Kinderen

Lezing I: Jesaja 66, 10-14

Zingen: Grote God, wij loven u, (NLB 413, alle coupletten

Lezing II: Galaten 6, 1-18

Preek

Openbaar Belijdenis van het geloof

Ondervraging:

Allen staan

Vraag: Wat verlang je?

Antwoord: Ik wil mijn doop beamen en mijn geloof belijden.

Ik vraag jullie, die vandaag je doop wil beamen en allen die vandaag uw doop wilt herdenken:

Wil jij in deze wereld de weg van Gods liefde zoeken, en in acht nemen wat Hij ons heeft opgedragen? Wil je daarbij als gids voor deze weg en jouw leven Jezus Christus aanvaarden, en uitkijken naar de nieuwe schepping waar Hij koning zal zijn?

Ja, dat wil ik

Wil jij de liefde van God in jouw leven de ruimte geven om angst en zorgen van jouw schouders te nemen zodat jij onbevreesd en vrij deel uit kunt maken van Gods gemeente hier op aarde. Wil je God dienen en je medemens, op de manier die voor jouw draagbaar, duurzaam en vruchtbaar is?

Ja dat wil ik

gelooft je in god de vader, de almachtige, Schepper van hemel en aarde?

Ja, ik geloof

gelooft je in Jezus christus, zijn eniggeboren Zoon, onze heer, die ontvangen is van de heilige geest,

geboren uit de maagd maria,
die geleden heeft onder pontius pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
neergedaald in het rijk van de dood,
op de derde dag opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel,
en zit aan de rechterhand van god,
de almachtige vader,
vanwaar hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden?

Ja, ik geloof

gelooft u in de heilige geest;
gelooft u de heilige katholieke Kerk,
de gemeenschap der heiligen;
de vergeving van de zonden,
de opstanding des vleses,
en het eeuwige leven?

ja, ik geloof

De Gemeente gaat zitten

Handoplegging:

Laat ons bidden

… gebedsstilte …

Eeuwige, onze god,
schenk hun die uw naam belijden
en hun doop beamen
de gaven van uw heilige geest,
opdat zij veel vrucht dragen.

U komt de heerlijkheid toe,vader, Zoon en heilige geest,
nu en in eeuwigheid.

Amen

Degenen die belijdenis doen komen beurtelings naar voren en knielen

De Voorganger legt de handen op

Voorlezen van de persoonlijk gekozen Bijbeltekst

Geloften:

Je bent gedoopt met water en geest
om voortaan Jezus te volgen
en met heel de kerk te belijden
dat hij de weg is, de waarheid en het leven.

Wil je dan je aandeel hebben
in de gemeenschap die samengeroepen is
rond de Schriften en de Tafel
met lofzang en gebed,
en wil je je ontfermen
over elke levende ziel die god tot je zendt?

De voorganger noemt een ieder die belijdenis doet bij naam

Ja, dat wil ik.

Verwelkoming:

Allen staan

Gemeente, draag hendie belijdenis van het geloof hebbenafgelegd en ga met hende weg van het Koninkrijk.

Welkom, kinderen van God,
welkom in de kerk     van Christus,
wereldwijd en in ons midden.

De vrede van de heer zij altijd met u.
En met uw geest.

Zingen Opwekking 710

Zegen hen, op de weg die zij nu gaan.

Zegen hen, op de plek waar zij gaan staan.

Zegen hen in alles, wat U van ons verlangt.

O God, zegen hen, alle dagen lang.

Vader maak hen tot een zegen,

Ga hen niet voorbij.

Regen op hen met uw Geest, Heer,

Jezus, wees nabij

Als de bron van leven,

Die ons vrolijk maakt en vrij

Breng een stroom van zegen

Waarin u zelf voor hen een Gids zult zijn.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.

Zegen ons waar we hoop en liefde geven.

Zegen om de ander tot zegen te zijn.

O God, zegen ons, tot in eeuwigheid!

Vader maak ons tot een zegen

hier in de woestijn.

Wachtend op uw milde regen

Om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede

Zijn wij zegenend nabij.

Van uw liefde delend

waari wij zelf tot bron van zegen zijn.

Allen gaan zitten

Dienst van Gebeden

Dankgebed en voorbeden

Stil Gebed

Onze Vader

Inzameling van de gaven

Zending en Zegen

Zingen Slotlied “Groot is uw trouw, O Heer” NLB 885

Zegen

Orgel

Reacties plaatsen is niet mogelijk.