3 december

Eredienst op de tweede Advent
Dienst van Schrift en tafel
PKN Gemeente Nieuw- en Sint Joosland en Ritthem
Voorganger: ds. Pascal Handschin
Kerk Ritthem
4 december 2022, 10h00

Liturgie:

Voorbereiden
Orgel
Intocht
Woord van Welkom/ Aansteken Paaskaars
Stil Gebed
Aanvangslied “Het volk dat wandelt in het duister” (NLB 448, coupletten 1,3,5 en 9)
Votum en groet

Dienst van Aanbidding
Zingen “Geef, Heer, de koning uwe rechten” Psalm 72 (NLB 72, coupletten 1 en 3)
Gebed van de Zondag
Zingen “”Bloeie zijn naam in alle streken” (NLB 72, couplet 6)
Lezing: Jesaja 11, 1-10
Zingen Glorialied “Heilige God, geprezen zij” (NLB 870, coupletten 1,3,6,7 en 8)

Dienst van het Woord
Gebed om de Heilige Geest (Epiklese)
Uitleg Adventsproject kindernevendienst
Aansteken tweede adventskaars
Gedicht
Kinderen naar de nevendienst
Lezing I: Romeinen 15, 4-13
Orgel
Lezing II: Mattheüs 3, 1-12
Preek
Orgel

Maaltijd van de Heer (Volgens Liturgieboek)
Geloofsbelijdenis (Nicea)
Inzameling van de gaven/Gebed over de Gaven
De kinderen komen terug van de nevendienst
Gebeden
Zingen “Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet” (NLB 381, coupletten 1, 3, 4 en 5)
Nodiging
Tafelgebed/Inzettingswoorden/Epiklese (Sanctus: 1 couplet, psalm 118)
Onze Vader
Vredegroet
Zingen Christus Heilig Godslam (NH Bundel)
Gemeenschap van brood en wijn
Zingen Dankgebed “Ik wil u danken grote levensvorst” (NLB 381, couplet 6)

Zending en Zegen
Zingen Slotlied “Ga, stillen in den Lande” (NLB 440 coupletten 1, 2 en 4)
Zegen
Orgel

Reacties plaatsen is niet mogelijk.