28 mei Pinksteren

Dienst van Schrift en Tafel
Zondag 28 mei, 10 uur
Dorpskerk, Nieuwland

Liturgie:
Voorbereiden
Intocht
Woord van welkom en mededelingen
Aansteken Paaskaars
Zingen Aanvangslied: “´tis feest vandaag, ´tis pinksterfeest” (NLB 683, alle coupletten)
Stil Gebed
Votum en Groet

Dienst van Aanbidding
Zingen “God is tegenwoordig” (NLB 906, coupletten 1, 2, 5 en 8)
Gebed van de zondag
Zingen Glorialied Psalm 104: “Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht” (NLB 104, coupletten 1 en 10)

Dienst van het Woord
Gebed om de Geest bij het openen der schriften
Moment voor de kinderen
Kinderen naar de nevendienst
Lezing I: Ezechiël 11, 17-20 (Lector)
Orgel
Lezing II: Handelingen 2, 1-4
Zingen: Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods (NLB 680, coupletten 1,4, en 5)
Lezing III: Johannes 14, 23-29
Preek
Orgel

Maaltijd van de Heer
Geloofsbelijdenis (Nicea)
Zingen: “Sterk. Heer, de handen tot uw dienst” (NLB 378, alle coupletten)
Onder het naspel worden de gaven verzameld
Gebed over de Gaven
Gebeden
Nodiging (Ouderling van Dienst)
Dekinderen komen terug in de kerk         
Tafelgebed
Zingen “Heilig zijt gij” (Melodie Psalm 118)
Voortzetting Tafelgebed/Inzettingswoorden/Epiklese
Onze Vader
Vredegroet
Zingen “Christus, heilig Godslam” (Gezang 37 NH Bundel)
Gemeenschap van brood en wijn
Dankgebed

Afsluiting
Zingen Slotlied: “Geest van hierboven” (NLB 675, alle coupletten)
Zending en Zegen
Orgel

Reacties plaatsen is niet mogelijk.