26 februari

Dienst van Schrift en tafel zondag 26 februari 2023 in Ritthem. Voorganger: ds. Pascal Handschin.

Liturgie:
VOORBEREIDEN
Orgel
Intocht
Woord van Welkom/ Aansteken Paaskaars
Stil Gebed
Aanvangslied “Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon” (NLB 220, coupletten 1 en 4)
Votum en groet

DIENST VAN AANBIDDING
Zingen “O liefde die verborgen zijt” (NLB 561, coupletten 1, 2 en 3)
Gebed van de Zondag
Zingen “O liefde uit de eeuwigheid” (NLB 561, couplet 4 en 5)
Woord van Bemoediging: Romeinen 5, 1-5
Zingen Glorialied “Glorie aan God in de hoge” (NLB 307)

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de Heilige Geest (Epiklese)
Moment voor de kinderen
Kinderen naar de nevendienst
Lezing I: Jesaja 58, 1-9
Orgel
Lezing II: Mattheüs 4, 1-11
Preek
Orgel

MAALTIJD VAN DE HEER (VOLGENS LITURGIEBOEK)
Geloofsbelijdenis (Nicea)
Inzameling van de gaven/Gebed over de Gaven
De kinderen komen terug van de nevendienst
Gebeden
Zingen “Wie in de schaduw Gods mag wonen” (NLB 91a, alle coupletten)
Nodiging
Tafelgebed/Inzettingswoorden/Epiklese (Sanctus: 1 couplet, psalm 118)
Onze Vader
Vredegroet
Zingen Christus Heilig Godslam (NH Bundel)
Gemeenschap van brood en wijn
Dankgebed

ZENDING EN ZEGEN
Zingen Slotlied “Ga met God en Hij zal met je zijn” (NLB 416, alle coupletten)
Zegen
Orgel

Reacties plaatsen is niet mogelijk.