25 juni

Liturgie Eredienst 25 juni Dorpskerk
Nieuwland, 10 uur

Vandaag is er speciale aandacht voor Zeezondag

VOORBEREIDEN
Orgel
Intocht
Welkom en mededelingen
Zingen Aanvangslied: “De trouw en goedheid van de Heer” (NLB 207, coupletten 1,3 en 4)
Votum en Groet

DIENST VAN AANBIDDING
Gebed van de Zondag
Bemoediging: Romeinen 5, 15-19
Zingen Glorialied: “Laat ons de Heer lofzingen” (NLB 864, coupletten 1,3 en 5)

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de heilige geest
Moment voor de kinderen, kinderen gaan naar de nevendienst
Lezing I: Jeremia 20, 7-13 (lector)
Psalm 69: Orgelvoorspel en Zingen couplet 1 (NLB 69)
Lezing Evangelie I: Matteüs 10, 16-23 (Lector)
Zingen Psalm 69: Couplet 4
Lezing Evangelie II: Matteüs 10, 24-33
Zingen Psalm 69: Couplet 8
Preek
Zingen: Psalm 69: Couplet 9 (Nieuwe Psalmberijming)

DIENST VAN GEBEDEN
Dankgebed en Voorbeden
Stil Gebed
Onze Vader
Verzamelen van de gaven onder Orgelspel/Kinderen komen terug

ZENDING EN ZEGEN
Zingen Slotlied: O eeuwge vader, sterk in macht

1 O eeuwige Vader, sterk in macht,
wiens arm betoomt der baren kracht,
die wijst de grondloze oceaan
de hem gestelde perken aan,
o wil verhoren onze beê
voor hen, die zijn in nood op zee!

2 O Christus, wiens bestraffend woord
door wind en water werd gehoord,
die onder ’t stormen rustig sliep
en wandelde over ’t schuimend diep,
o wil verhoren onze beê
voor hen, die zijn in nood op zee!

3 O Geest, die op de grote vloed
gelijk een vogel hebt gebroed,
breng Gij ’t geweld der zee tot staan
en laat de mens met vrede gaan.
O wil verhoren onze beê
voor hen, die zijn in nood op zee!

4 O God, die ons behoeden wilt,
bescherm de broeders, wees hun schild
in storm en strijd, ga met ze mee
en red ze van ’t geweld der zee,
dat land en water wijd en zijd
lofzingen uw barmhartigheid.

Zegen

Reacties plaatsen is niet mogelijk.