24 oktober: feest

Liturgie Eredienst 24 oktober 2021.
Dankdag voor gewas en arbeid

Bevestiging van Wilma de Ridder als Diaken

Viering van het Heilig Avondmaal

Dorpskerk, Nieuw- en Sint Joosland

10:00 uur

Voorbereiden

Intocht

Woord van welkom

Aansteken Paaskaars

Stil Gebed

Zingen Aanvangslied: “Zing een nieuw lied voor God de Here” (NLB 971, alle coupletten)

Votum en Groet

Dienst van aanbidding

Zingen: Psalm 13: “Hoe lang, Heer, gaat Gij mij voorbij?” (NLB 13, coupletten 1 en 2)

Gebed van de zondag

Zingen: “Gij toch, Gij zijt mijn zekerheid” (NLB 13, couplet 3)

Lezing Leefregel: 1 Johannes 4, 11 t/m 21

Zingen Glorialied: “Gij volken loof uw God en Heer” (NLB 117a, alle coupletten)

Dienst van het woord

Gebed om de geest bij het openen der schrift.

Kinderen gaan naar de nevendienst

Lezing I: Jesaja 59, 9 t/m 15a

Orgel

Lezing II: Jesaja 59, 15b t/m 19

Zingen: “Zou ik niet van harte Zingen” (NLB 903, couplet 1)

Lezing III: Marcus 10, 45-52

Preek

Orgel

Dienst van Bevestiging

Bekendmaking aan de gemeente en vraag aan de Scriba naar mogelijke ingekomen bezwaren tegen de benoeming.

Vaststellen van de rechtmatigheid van de bevestiging.

Opdracht

Zingen: “Er heeft een stem gesproken” (NLB 361, coupletten 1, 2, 5, 6, 7)

Bevestiging:

Wilma de Ridder als Diaken (Nieuw- en Sint Joosland)

– De te bevestigen ambtsdrager komt naar voren

Gelofte

– De te bevestigen ambtsdrager gaat knielen

Stil Gebed

Vraag om de Heilige Geest (Zingen Lied 360, 1,5,6)

Bevestigingsgebed

Handoplegging

Aanvaarding door de gemeente

Zingen: Dat ’s Heren zegen op u daal’ (NLB 363)

  • De bevestigde ambtsdrager neemt plaats in de kerkenraadsbank


Maaltijd van de Heer

Zingen: “Abba, Vader, U alleen” (NLB 886)

Geloofsbelijdenis (Nicea)

Inzameling van de gaven/Gebed over de Gaven

Gebeden

Nodiging (Ouderling van Dienst)

Tafelgebed

Zingen “Heilig zijt gij” (Melodie Psalm 118)

Voortzetting Tafelgebed/Inzettingswoorden/Epiklese

Onze Vader

Vredegroet

Zingen “Christus, heilig Godslam” (Gezang 37 NH Bundel)

Gemeenschap van brood en wijn

Dankgebed

Zending en Zegen

Zingen Slotlied: “Ga met God en hij zal met je zijn” (NLB 416)

Zegen

Orgel

Reacties plaatsen is niet mogelijk.