22 januari

Dienst van Schrift en tafel

Voorganger: ds. Pascal Handschin

Kerk Nieuwland

22 januari 2023, 10h00

Liturgie:

Voorbereiden
Orgel

Intocht

Woord van Welkom/ Aansteken Paaskaars

Stil Gebed

Aanvangslied “De trouw en goedheid van de Heer” (NLB 207, alle coupletten)

Votum en groet

Dienst van Aanbidding
Zingen “God zij ons gunstig en genadig” Psalm 67 (NLB 67, coupletten 1 en 2)

Gebed van de Zondag

Zingen “De aarde heeft de vrucht gegeven” (NLB 67, couplet 3)

Woord van Bemoediging: 1 Korintiërs 1, 1-9

Zingen Glorialied “Alle eer en alle glorie” (NLB 305, alle coupletten)

Dienst van het Woord
Gebed om de Heilige Geest (Epiklese)

Moment voor de kinderen

Kinderen naar de nevendienst

Lezing I: Jesaja 49 1-7

Orgel

Lezing II: Mattheüs 4, 12-22

Preek

Orgel

Maaltijd van de Heer (Volgens Liturgieboek)
Geloofsbelijdenis (Nicea)

Inzameling van de gaven/Gebed over de Gaven

De kinderen komen terug van de nevendienst

Gebeden

Zingen “Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet” (NLB 381, coupletten 1,3,4 en 5)

Nodiging

Tafelgebed/Inzettingswoorden/Epiklese (Sanctus: 1 couplet, psalm 118)

Onze Vader

Vredegroet

Zingen Christus Heilig Godslam (NH Bundel)

Gemeenschap van brood en wijn

Zingen Dankgebed “Ik wil u danken grote levensvorst” (NLB 381, couplet 6)

Zending en Zegen

Zingen Slotlied “God schenk ons de kracht” (NLB 418, alle coupletten)

Zegen

Orgel

Reacties plaatsen is niet mogelijk.