19 november

Ordening van de dienst van Schrift en Tafel in de kerk van Ritthem.
Zondag 19 november 2023. Aanvang 10 uur.
Voorganger is dominee Gerrit Ruitenburg

Orgelspel
Welkom, mededelingen, aansteken Paaskaars
Verstilling
Aanvangslied – Psalm 9 : 1, 2, 4, 5 en 9
Bemoediging en groet
Morgenlied – LB 217 De dag gaat open voor het woord des Heren
Zondagsgebed
Kinderen kunnen naar de kindernevendienst
Lezing uit het Eerste Testament – Ezechiël 34:11-17 (lector)
Lied – Psalm 90 :5, 7 en 8
Lezing uit het Tweede Testament – Mattheüs 25:31-46
Acclamatie – LB 339a
Verkondiging
Lied – LB 1008 Rechter in het licht verheven

ORDE VOOR DE VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL
(geloofsbelijdenis vervalt)
Inzameling van de gaven tijdens orgelspel
Gebeden
Kinderen komen terug uit de nevendienst
Lied – LB 377 Zoals ik ben, kom ik nabij
NODIGING
TAFELGEBED
Vg. : De HEER zal bij u zijn.
Allen: De HEER zal u bewaren.
Vg. : Verheft uw harten!
Allen: Wij hebben ons hart bij de HEER!
Vg. : Laten wij danken de HEER onze God!
Allen: Het past ons de HEER te danken.
Vervolg Tafelgebed ……..
zo zingen wij U toe: [melodie Psalm 118]
Heilig zijt Gij, o Here HERE,
ja, drie maal heilig is uw Naam!
Alles wat ademt moet U eren,
hemel en aarde al tezaam.
Gezegend zij de grote Koning,
die tot ons komt in ‘s HEREN Naam!
Hosanna in de hoge hemel!
Gij richt een nieuwe wereld aan.
Vervolg Tafelgebed……..
Na de inzettingswoorden:
Zijn dood gedenken wij,
Zijn opstanding belijden wij,
Zijn toekomst verwachten wij.
Maranatha
Vervolg Tafelgebed ….. [met daarin de epiclese]
besloten met:
Onze Vader….
Vredegroet
Wij wensen elkaar de vrede van Christus toe

Zingen: Gezang 37 (NH bundel)

Christus, heilig Godslam,
die der wereld zonden draagt,
ontferm U onzer!

Christus, heilig Godslam,
Die der wereld zonden draagt,
ontferm U onzer!

Christus, heilig Godslam,
die der wereld zonden draagt,
geef ons uwe vrede!
Amen.
Gemeenschap van brood en wijn
Intussen orgelspel
Dankgebed
Zingen – LB 769 : 1, 2, 3 en 6 Eens, als de bazuinen klinken
Zegen

Reacties plaatsen is niet mogelijk.