19 februari

Orde voor de dienst op 19 februari 2023 te Nieuwland. Voorganger is dominee Bouke de Haan en het orgel wordt bespeeld door Tim Bouwsma.

Orgelspel

mededelingen / aansteken paaskaars   

Stil gebed          

Aanvangslied Voorganger: antifoon 514d,

allen: Ps. 31:1, 3 “Op U vertrouw ik, Heer der heren”

Bemoediging en Groet

Drempelgebed

Ps. 31:4, 6 “In uwe handen, God almachtig”

Afgesloten met nogmaals de antifoon

Kyriëgebed

Glorialied 274:2, “Ontferm U, God, Kyrie eleïson“ en 3 “Wij zingen samen van uw Gloria”

Gebed bij de Schriften

Kinderen naar de nevendienst

Schriftlezing OT. Ex. 22:20-27  (door lector)

Lied 320:1, 3, 5 “Wie oren om te horen heeft …”

Schriftlezing NT. Mat. 5:33-38

Acclamatie 339a “U komt de lof toe, …”

Preek “Meer dan het gewone”

Lied 537:3,4 “En Jezus sprak: bemin uw vijand ook”

Dienst van de gebeden

(Kinderen komen terug uit de nevendienst)

Collecte

Lied 834 “Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht”

Zegen

Reacties plaatsen is niet mogelijk.