18 juni 2023

Zangdienst. Kerk Ritthem. Aanvang 10.00 uur
Leiding Rinke Dellebeke-van Hel
Organist Tim Bouwsma

Thema: Juich aarde, juicht alom de HEER

Mededelingen en welkom (Ouderling van Dienst, Kees Simons)

1. Juich aarde, juicht alom de HEER1.
Intochtslied: Dit is de Dag (Ev. Liedbundel 425)
Dit is de dag, dit is de dag, 
die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft.
Weest daarom blij, wees daarom blij
en zingt verheugd en zingt verheugd.
Dit is de dag die de Heer ons geeft. 
Weest daarom blij en zingt verheugd. 
Dit is de dag, dit is de dag, die de HEER ons geeft.

Votum en groet

Uitleg van het thema

2. Psalm 100: 1, 2, 3 en 4 (Oude Berijming) Juich aarde, juicht alom den HEER
Juich, aarde, juicht alom den HEER;
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

De HEER is God; erkent, dat Hij
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij)
Tot schapen, die Hij voedt en weidt;
Een volk, tot Zijnen dienst bereid.

Gaat tot Zijn poorten in met lof,
Met lofzang in Zijn heilig hof;
Looft Hem aldaar met hart en stem;
Prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem.

Want goedertieren is de HEER;
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht,
Tot in het laatste nageslacht.

3. Looft de Here, alle gij volken (Ev. Liedbundel 30)
Looft de HERE, alle gij volken,
prijst Hem, alle gij natiën,
want zijn goedertierenheid is machtig over ons
en des HEREN trouw is tot in eeuwigheid.
Halleluja, halleluja, Halleluja, halleluja,
Halleluja, halleluja, Halleluja, halleluja.

Lezing 1: Jesaja 12: 1 – 6 (lector)

4. Wij loven U, o God! (Joh. de Heer, 466: 1 en 4)
Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.
U zingen alle heem’len, serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
wiens grootheid aard’ en hemel heerlijk openbaren!

U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit,
des Vaders een’ge Zoon, zij lof in eeuwigheid!
De mensheid lag in schuld en vloek voor God verloren:
Gij hebt, de mens tot heil, de schoot der maagd verkoren.
Gij hebt aan ‘t kruis voor ons de dood zijn macht ontnomen
en ons de weg gebaand om tot Gods rijk te komen.

Lezing 2: Romeinen 5: 6 – 11 (lector)

5. Ik wil zingen van mijn Heiland (Joh. de Heer, 657)
Ik wil zingen van mijn Heiland,
Van Zijn liefde wondergroot,
Die Zichzelve gaf aan ’t kruishout
En mij redde van de dood.

refrein:
Zing, o zing van mijn Verlosser,
Met Zijn bloed kocht Hij ook mij:
Aan het kruis schonk Hij genade,
Droeg mijn schuld en ik was vrij.

‘k Wil het wonder gaan verhalen,
Hoe Hij op Zich nam mijn straf;
Hoe in liefde en genade
Hij ‘t rantsoen gewillig gaf.

refrein

‘k Wil mijn dierb’re Heiland prijzen,
Spreken van Zijn grote kracht.
Hij kan overwinning geven
Over zond’en Satans macht.

refrein

Ik wil zingen van mijn Heiland,
Hoe Hij smarten leed en pijn,
Om mij ‘;t leven weer te geven,
Eeuwig eens bij Hem te zijn.

refrein

6. Welk een vriend is onze Jezus (Joh. de Heer, 150)
1.Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht dat ik door Hem,
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer,
juist omdat wij ‘t al niet brengen,
in ‘t gebed aan onze Heer.

2. Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in ‘ strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden,
tot Hem die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen,
dan Hij die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is ‘;t die ons schraagt.


3. Zijn wij zwak belast beladen
en ter neer gedrukt door zorg,
dierd’re Heiland onze toevlucht,
Gij zijt onze hulp en borg,
als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
in zijn armen zijn wij veilig,
Hj verlaat ons nimmermeer.

Korte meditatie

7. Ik zal er zijn (Hoe wonderlijk mooi is U heilige Naam) (Weerklank 443/Sela)
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

Collectes

Dankgebed

8. U zij de glorie (Joh. de Heer 45a)
1.U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald’een engel af,
heeft de steen genomen van ‘t overwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, nu en immermeer.

2.Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren blijde en welgezind
en zegt telkenkere: Christus overwint;
U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer.

3.Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?
In zijn Godd’lijk Wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood
U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zegen

Reacties plaatsen is niet mogelijk.