13 juni

Her)bevestigingen en Heilig Avondmaal
Tijdens de dienst van Schrift en Tafel van zondag 13 juni worden ambtsdragers (her)bevestigd. De dienst begint om 10.00 uur en wordt geleid door  onze eigen predikant dominee Pascal Handschin. De liturgie is als volgt:

Voorbereiden
Intocht
Woord van Welkom
Aansteken Paaskaars
Zingen Aanvangslied: Loof God die zegent al wat leeft (NLB 273, 1,2 en 5)
Stil Gebed
Votum en Groet

Dienst van Aanbidding
Gebed van de Zondag
Zingen Glorialied: Grote God, Wij loven U (NLB 413, 1 en 3)
Moment voor de kinderen
Kinderen gaan naar de nevendienst

Dienst van het Woord
Lezing I: Ezechiel 17, 22-24 (lector)
Orgel
Lezing II: Marcus 4, 26-34 (lector)
Korte Preek
Orgel

Dienst van Afscheid en Bevestiging
Afscheid van aftredende ambtsdragers:

Herbevestiging en Bevestiging
De namen van de broeders en zusters die bevestigd of herbevestigd worden worden genoemd
Vraag aan de scriba’s of er wettige bezwaren zijn ingediend tegen de bevestiging van deze zusters en broeders.
Er wordt vastgesteld dat er geen wettige bezwaren zijn om door te gaan met de bevestigingen.
Opdracht

Herbevestiging ouderlingen en kerkrentmeester
Ouderlingen: John de Pagter, Kees Simons, Peter Osté (Ritthem)
Christiaan van Mourik (Nieuwland). Kerkrentmeester Pedro van Sluijs (Ritthem)
De ambtsdragers komen naar voren
Gelofte en Verbintenis
Zingen: Dat ’s Heren zegen op u daal’ (NLB 363)
de ambtsdragers gaan zitten

Bevestigingen:
Lien Osté als Diaken (Ritthem)
Rinke Dellebeke-van Hell als ouderling (Ritthem)
De te bevestigen ambtsdragers komen naar voren
Gelofte
De te bevestigen ambtsdragers gaan knielen
Stil Gebed
Vraag om de Heilige Geest (Zingen Lied 360, 1,5,6)
Bevestigingsgebed
Handoplegging
Zingen: Dat ’s Heren zegen op u daal’ (NLB 363)
Aanvaarding en verwelkoming
de bevestigde ambtsdragers gaan zitten
Zingen: Wij leven van de wind (NLB 687, 1 en 3)

Kinderen komen terug en de tafel wordt klaargezet voor het avondmaal, allemaal onder orgelspel

Maaltijd van de Heer
Geloofsbelijdenis (Nicea)
Inzameling van de gaven/Gebed over de Gaven
Gebeden
Nodiging (Ouderling van Dienst)
Tafelgebed
Zingen “Heilig zijt gij” (Melodie Psalm 118)
Voortzetting Tafelgebed/Inzettingswoorden/Epiklese
Onze Vader
Vredegroet
Zingen “Christus, heilig Godslam” (Gezang 37 NH Bundel)
 Gemeenschap van brood en wijn
Dankgebed

Afsluiting
Zingen Slotlied: “Waarlijk, dit is rechtvaardig” NLB 93, 1,3 en 8)
Zending en Zegen
Orgel

Reacties plaatsen is niet mogelijk.