12 mei

Liturgie zondag 12 mei in de kerk van Nieuwland
Voorganger is pastor Peter Morée uit Wemeldinge


Voorbereiden
Orgelspel
Welkom / mededelingen / aansteken paaskaars [door ouderling van dienst]
Stil gebed
Aanvangslied Psalm 27 vers 1 en 3
Votum en Groet
Vervolg aanvangslied Psalm 27 vers 6 en 7
Kyriëgebed
Glorialied 302 God in den hoog ‘alleen zij eer

Dienst van het Woord
Gebed om de Heilige Geest (Zondagsgebed)
Kinderen naar de nevendienst
Schriftlezing OT 1 Samuël 12 vers 19b-24 door lector
Lied 885 Groot is uw trouw o Heer
Schriftlezing NT Johannes 14 vers 15-21
Acclamatie 339b U komt de lof toe, U het gezang
Verkondiging
Lied 754 Liefde Gods die elk beminnen

Dienst van het antwoord
Lied 340b Geloofsbelijdenis (Staande)
Dankzegging, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Kinderen terug van de nevendienst
Inzameling van de gaven
Slotlied 968 vers 1, 4 en 5 De ware kerk des Heren

Heenzending en zegen
Zegen (besloten met zingen: Amen, amen, amen)

Reacties plaatsen is niet mogelijk.