11 september

Orde van dienst zondag 11 september2022  in de kerk van Ritthem. Voorganger is dominee  Bertien van Ginhoven uit Ouwerkerk

Welkom en mededelingen vanuit de KR, aansteken Paaskaars
Aanvangslied: Psalm 139: 1 en 2                  Heer die mij ziet zoals ik ben
Stil gebed, votum en groet
Lied ter inleiding op het gebed: Psalm 139: 9          Gij zijt mij overal nabij
Gebed van verootmoediging
Woorden van genade en een richtlijn voor ons leven
Lied: Psalm 51: 5 en 7  Schep in mij, God een hart dat leeft in ’t licht
Doe Sion wel naar Uw baramhartigheid

Gebed bij de opening van het Woord
Aandacht voor de kinderen:
1e Lezing: Lukas 15:1-10                              De zorg om wat verloren is
Lied: 289:1 en 2                                             Heer het licht van Uw liefde schittert
2e Lezing: Lukas 15:11-32                            Een vader wacht op zijn zoon
Lied: 381:1, 4 en 6                                         Genadig Heer die mijn zwakheid weet
Uitleg en verkondiging: Gods zorg om wat verloren is
Lezing van de geloofsbelijdenis: 340b
Lied: 150a:1 en 2                                           Geprezen zij God

Dankgebed en voorbede, stil gebed, samen bidden we het Onze Vader
De kinderen komen terug in de dienst
Collecte
Slotlied: 755: 1 en 2                                      Toch overwint eens de genade
Zending en zegen, beantwoord met  lied 415:3

Verloren zoon. Rembrandt circa 1662
Reacties plaatsen is niet mogelijk.