Tweede advent

Eredienst op de tweede adventszondag
Dienst van Schrift en tafel
Protestantse Gemeente Nieuw- en Sint  Joosland/Ritthem
Voorganger: ds. Pascal Handschin
Kerk Nieuwland
10 december 2023, aanvang 10.00 uur

Liturgie:
VOORBEREIDEN
Orgel
Intocht
Woord van Welkom/ Aansteken Paaskaars
Stil Gebed
Aanvangslied “Nu daagt het in het oosten” (NLB 444, coupletten 1, 2, 3 en 4)
Votum en groet

DIENST VAN AANBIDDING
Zingen “O God van Jozef leid ons verder” (NLB 80, coupletten 1 en 2)
Gebed van de Zondag
Zingen “Dan zullen wij niet van U wijken” (NLB 80, couplet 7)
Lezing: Jesaja 11, 1-10
Zingen Glorialied “Lof zij de Heer, ons hoogste Goed” (NLB 869, coupletten 1 en 6)

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de Heilige Geest (Epiklese)
Uitleg Adventsproject kindernevendienst
Aansteken tweede adventskaars
Gedicht
Kinderen naar de nevendienst
Lezing I: Romeinen 15, 4-13
Orgel en Viool
Lezing II: Johannes 1, 19-28
Orgel en Viool
Preek
Orgel en Viool
Herdenking Leo Scheele
Zingen Psalm 84, couplet 1 (berijming 1773)
Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot,
O HEER, der legerscharen God,
Zijn mij Uw huis en tempelzangen!
Hoe branden mijn genegenheên,
Om ‘s HEEREN voorhof in te treên!
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,
En aan mijn ziel het leven geeft.

MAALTIJD VAN DE HEER (VOLGENS LITURGIEBOEK)
Geloofsbelijdenis
Inzameling van de gaven/Gebed over de Gaven
Gebeden
Zingen “Kom tot ons, de wereld wacht” (NLB 433, coupletten 1,3, en 4)
Nodiging
De kinderen komen terug van de nevendienst
Tafelgebed/Inzettingswoorden (Sanctus uit het boekje, Melodie Psalm 118)
Onze Vader
Vredegroet
Zingen Christus Heilig Godslam (NH Bundel)
Gemeenschap van brood en wijn
Zingen Dankgebed “Lof zij God in ‘t hemelrijk” (NLB 433, couplet 5)

ZENDING EN ZEGEN
Zingen Slotlied “Hoe zal ik U ontvangen” (NLB 441 coupletten 1,7 en 10)
Zegen
Orgel

Reacties plaatsen is niet mogelijk.